Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ไม่มีชื่อ

นายปรีชาชัย พิพรรธน์ธนาดุล ผู้สมัคร ส.ส.กทม.เขต 19 พรรคเสรีรวมไทย เบอร์ 16 สะพานสูง เข้าพื้นที่พบปะประชาชน !!


เมื่อเวลา 14.30 น.
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
นายปรีชาชัย พิพรรธน์ธนาดุล  ผู้สมัคร ส.ส.กทม.เขต 19 สะพานสูง เบอร์ 16
พรรคเสรีรวมไทย พร้อมด้วยทีมงานและพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขต 19 พื้นที่เลือกตั้ง ที่ชื่นชอบท่าน พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ได้เข้าพื้นที่ในเขต 19 เพื่อพบปะพ่อแม่พี่น้องประชาชนและเชิญชวนให้ออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562 นี้ โดยตลอดทางในการเดินพบปะพ่อแม่พี่น้องประชนชน ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี พ่อแม่พี่น้องประชาชนก็มีความน่ารักและเป็นกันเอง
จากการพบปะพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนต่างรู้สึกดีใจที่ นายปรีชาชัย พิพรรธน์ธนาดุล ได้มาลงสมัครเลือกตัังในครั้งนี้ เนื่องด้วย นายปรีชาชัย พิพรรธน์ธนาดุล เป็นบุคคลที่มีใจโอบอ้อมอารีย์ชอบช่วยเหลือสังคม อีกทั้งยังเป็นห่วงในเรื่องของความเป็นอยู่และรายได้ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเวลานี้อยู่ในช่วงฝืดเคือง จึงได้อาสาที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขและดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขต 19 สะพานสูง อีกทัังนโยบายของพรรค ซึ่งนำโดย
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ก็ได้วางนโยบายไว้ดังต่อไปนี้ !!
ปลดล็อคประเทศไทย ด้วยนโยบาย 6 หยุด !!
1.หยุดความยากจน  ลดความเหลื่อมล้ำของคนในชาติ !!
-ให้ประชาชนมีความพร้อมในปัจจัย4คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกอจพอเพียง แก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรทุกประเภท เพิ่มมูลค่าทางการตลาด ประชาชนทุกคนต้อมีที่ดินทำกิน มีที่ค้าขายทำมาหากิน สามารถพึ่งพาตนเองได้ ปลดหนี้ทั้งในและนอกระบบให้หมดสิ้นไป !!
2.หยุดคอรัปชั่น นำงบประมาณมาพัฒนาประเทศ !!
-ปราบปรามการทุจริตและการฉ้อราษฎร์บังหลวงอย่างจริงจัง เพิ่มช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแส และร่วมตรวจสอบการทุจริต แก้ไขกฏหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น !!
3.หยุดปัญหายาเสพติด ขจัดผู้มีอิทธิพลให้สิ้นซาก !!
-ปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย ผู้เสพต้องได้รับการบำบัดอย่างจริงจังให้กลับสู่ครอบครัว และสังคมที่อบอุ่น !!
4.หยุดเผด็จการ ปฏิรูปทหาร !!
-แก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงกลาโหม ให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจแต่งตั้งทหารได้ แก้ไขรัฐธรรมนูญ กฏหมาย คำสั่ง และระเบียบต่างๆที่ออกโดยรัฐบาล คสช.ที่ไม่เป็นธรรม เอื้อนายทุน เอารัดเอาเปรียบประชาชน ย้ายกองทัพออกจากกรุงเทพฯ ปฏิรูปกองทัพและกำลังพลให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร เปลี่ยนเป็นการรับสมัครแทน !!
5.หยุดไฟใต้ สร้างสังคมสันติสุขสมานฉันท์ !!
-ให้ทหารกลับกรมกองปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ส่วนหน้าที่หยุดไฟใต้ เป็นหน้าที่ของพลเรือน ตำรวจ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง นำงบประมาณที่ใช้ไปในการปราบปรามไปพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความพร้อมในโครงสร้างพื้นฐานเท่าเทียมจังหวัดอื่น พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยเสริมงบประมาณจากส่วนกลาง ใช้ทรัพยากรและแรงงานในพื้นที่เท่านั้น !!
6.หยุดสงครามสีเสื้อ สร้างความปรองดองก้าวสู่อนาคต !!
-ไม่แบ่งพรรค พวก รุ่น เหล่า สี สถาบัน จะแบ่งเฉพาะคนดี  คนเลว ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ทุกชนชั้น และต้องให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรมได้อย่างเสมอภาค !!
จากนโยบายทั้ง 6 หยุดนี้เป็นสิ่งที่รอคอยของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทย และในโอกาสนี้นับว่าเป็นพรรคที่เป็นความหวังของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ !!
นายปรีชาชัย พิพรรธน์ธนาดุล ได้ฝากถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ถึงเวลาแล้วที่จะออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนในการเลือกตั้งในครั้งนี้ ในเขต 19 สะพานสูง เข้าคูหากาเบอร์ 16 แล้วพ่อแม่พี่น้องจะได้ท่าน พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวช เข้ามาเป็นนายกและจะได้ปลดล็อคประเทศไทยให้เดินหน้าต่อไปสู่ประชาคมโลกอย่างมั่นคง !!