Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

สมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนาร่วมกับมูลนิธิช่างภาพสื่อมวลชน และบริษัท เอ ไอ เอ็ม อินลายน ์จำกัด ร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการ Brain Intelligence Conference "พัฒนาสมองสู่ความเป็นอัจริยะ"

สมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนาร่วมกับมูลนิธิช่างภาพสื่อมวลชน และบริษัท
เอ ไอ เอ็ม อินลายน ์จำกัด 
ร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการ
 Brain  Intelligence Conference "พัฒนาสมองสู่ความเป็นอัจริยะ"


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
เวลา 09.00 น. - 13.00 น.
ณ โรงแรมแรมแบรนดท์
สุขุมวิท 18 กรุงเทพมหานครโดย ศ.เกียรติคุณ ดร.เอนก หิรัญรักษ์ รองประธานมูลนิธิร่วมเกล้าเยาวชน และประธานดำเนินโครงการ พร้อมด้วย
นางสาวณัชชา สมประสิทธิ์
นายกสมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา และ นายอามีน ไรส์ ประธาน
บริษัท เอไอเอ็ม อินลายน์ ประเทศไทย
นายกำพล พิริยะเลิศ
ประธานมูลนิธิช่างภาพสื่อมวลชน
อ.เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป
นักเขียนหนังสือสำหรับเด็ก
(นามปากกา "ตุ๊บปอง")
กรรมการ ผจก. มูลนิธิหนังสือเด็ก
คริสโตเฟอร์ ไรห์
เจ้าของ รร.สอนภาษา
Chirs English School , นักแสดง
ผู้ดำเนินรายการ อิงลิช เดลิเวอรี
(English Delivery)
ศิลปิน-ดารา และโค้ช (Coach) ระดับแถวหน้าของประเทศร่วมแถลงข่าวงาน CSR ในชื่อ โครงการ Brain  Intelligence Conference (BIC) มอบเป็น "ของขวัญ" ให้ประชาชนไทย ในการพัฒนาทักษะให้มีมาตรฐานเดียวกับระดับโลก อย่างยั่งยืน

สมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา (องค์กรสาธารณประโยชน์) มีภารกิจหลักด้านการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนทุก
มิติระดับ โดยมุ่งเน้นการปฎิบัติกิจกรรมทางสังคมในทุกมิติ ร่วมกับ มูลนิธิช่างภาพสื่อมวลชน และบริษัท เอ ไอ เอ็ม อินลายน์ จำกัด ผู้นำด้านการสัมมนาระดับนานาชาติ มีความตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างและยกระดับศักยภาพของสังคมในยุค ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ให้กับทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกวัย และทุกสาขาอาชีพ จึงได้จัดการทำโครงการ ที่เป็นนวัตหกรรมและสร้างคุณค่าการเรียนรู้ในชื่อ โครงการ  Brain  Intelligence Conference  (BIC)  "พัฒนาสมองสู่ความเป็นอัจริยะ" เพื่อมอบให้เป็น "ของขวัญ" แก่ประชาชนโดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ยุวัฒน ์วุฒิเมธี ประธานมูลนิธิร่มเกล้าเยาวชน๚ เป็นที่ปรึกษาโครงการ และ ศ.เกียรติคุณ ดร.เอนก
หิรัญรักษ์ รองประธานมูลนิธิร่มเกล้าเยาวชน๚ เป็นประธานการดำเนินการโครงการโดยเชิญ 3 สุดยอด อัจฉริยะของโลก ที่ได้รับการบันทึกสถิติลง "กินเนสส์บุ๊ค" (Guinness Book World Records) "ด้านการจดจำ,การอ่าน และการพัฒนาทักษะอย่างรวดเร็ว" ซึ่งเป็น
พื้นฐานของพัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่มีความสำคัญอย่างมากในโลกยุคปัจจุบัน "มอบให้ประชาชนชาวไทย"
ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร ์การจัดกิจกรรม CSR ด้านการพัฒนามนุษย์ด้วยกระบวนการทางการศึกษาของชาติในระดับมาตรฐานโลก ผ่านการบูรณาการร่วมกัน ทั้งภาครัฐเอกชน และประชาชน สู่เสรีภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ที่มั่นคง ยั่งยืน โดยมีกำหนดการจัดงานหลัก ในวันเสาร-์อาทิตย์ที่ 30-31 มีนาคม พ.ศ 2562  พร้อมกาล่าดินเนอร ์ณ อิมแพค เมืองทองธานี
พร้อมเปิดรอบพิเศษหลักสูตรครึ่งวัน
ให้กับผู้ที่สนใจ แต่ไม่สามารถเข้าร่วมงานทั้ง 2 วันนี้ได ้โดยแกนจัดงานหลักณ กองบัญชาการกองทัพไทย,สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และสถาบันการศึกษาอีก 3 แห่ง อาท ิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร ์หรือนิด้า ซึ่งจะเปิดให้คนทั่วไปสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดด้วย

การจัดงานครั้งนี้ มีเป้าหมาย มุ่งเน้นการพัฒนารากฐานการเรียนรู้ บนพื้นฐานของการพัฒนาสมอง โดยเชิญสุดยอดอัจฉริยะของโลก มาพร้อมกันถึง 3 ท่าน เพื่อโชว์ศักยภาพและถ่ายทอดเทคนิคต่างๆ ให้กับนักธุรกิจ,ผู้นำประเทศ,ผู้นำเยาวชน และโดยเฉพาะครู อาจารย ์ที่จะต้องเป็นแกนหลักในการนำเทคนิคพิเศษในงานนี้ ถ่ายทอดต่อๆ ไปโดยมีสาระดังนี้
๏ พัฒนาสมอง: พัฒนาศักยภาพสมอง สร้างระบบการจดจำ ทำให้ชีวิตการเรียน การทำงาน ง่าย เร็ว และดียิ่งขึ้น
๏ถอดรหัส อัจฉริยะ: ปลดปล่อย
และพัฒนาความเป็นอัจฉริยะ ด้วยเทคนิคการเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของสมอง
๏เร่งศักยภาพ การเรียนรู้: เทคนิคการเร่งสปีคการอ่าน สร้างระบบความจำ ด้วยความเข้าใจ สามารถดึงข้อมูลที่ไช่ออกมาใช้ได้ทันทีที่ต้องการ
๏พัฒนาทักษะ อย่างรวดเร็ว: เป็นได้ในสิ่งที่คุณคิด ทำได้ในสิ่งที่คุณต้องการ กับเทคนิคการพัฒนาทักษะอย่างรวดเร็ว ซึ่งใช้ได้กับทุกทักษะที่คุณต้องการพัฒนา
๏ สร้างพลังแห่งความสำเร็จ: เทคนิคการสร้างภาพแห่งความสำเร็จ บนพื้นฐานความเป็นจริงของแต่ละบุคคลด้วยกระบวนการ "ฝึกคิด" ดึงดูดชีวิตอันสมบูรณ์แบบสู่เป้าหมาย...