Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

พิธีปิดการอบรมโครงการ “สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชนไทย” รุ่นที่ ๗

พิธีปิดการอบรมโครงการ 
“สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชนไทย” รุ่นที่ ๗


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย
ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (TACTICS)        สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกองบังคับการตำรวจจราจร ได้จัดอบรมหลักสูตร “สร้างภูมิคุ้มกันสานฝันเด็กและเยาวชนไทย”  รุ่นที่ ๗วันนี้ (๑๓ ก.พ.๖๒) เวลา๑๑.๐๐ น.  พล.ต.ท.สุรเชษฐ์  หักพาล
ผบช.สตม. พร้อมด้วย                            พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์
ผบก.จร. พร้อมด้วยผู้แทนจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง,ผู้แทนจากบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร,ผบช.เรือนจำ จ.นนทบุรี, ผู้แทนจากศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี,ผอ.สถานพินิจจังหวัดนนทบุรี,สำนักงานควบคุมความประพฤติ จ.นนทบุรี, พ.ต.อ.ชัชชัย สำเนียง ผกก.๕ บก.จร.,พ.ต.ท.เจษฎา ยางนอก รอง ผกก.๒ บก.จร. ร่วมในพิธีปิดการอบรมโครงการ “สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชนไทย” รุ่นที่ ๗ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยศูนย์อำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินการคำสั่ง คสช.ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ,กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน,กรมกิจการเด็กและเยาวชน, กรมคุมประพฤติ, กรมกิจการสตรีและครอบครัว, บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพ จากการอบรมตลอดระยะเวลา ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๗-๑๓ ก.พ. ๖๒ ที่ผ่านมาพบว่าผู้เข้ารับการอบรมได้ให้ความสนใจในการฟังบรรยายและมีความกระตือรือร้นในการฝึกปฏิบัติตามกิจกรรมหลักสูตร และให้ความร่วมมือปฏิบัติตามที่วิทยากรได้ให้คำแนะนำเป็นอย่างดีทำให้การอบรมหลักสูตร “สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชนไทย”รุ่นที่ ๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และสมเจตนารมณ์ตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๒ และ ๔๖/๒๕๕๘ สมควรได้รับใบประกาศเกียรติบัตรจำนวนทั้งสิ้น ๖๒ คน               


เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงอันตรายในการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยปราศจากความระมัดระวัง การรวมกลุ่มกันเพื่อแข่งขันรถในทาง และเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ ความเสียสละต่อสังคม อย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักให้เด็กและเยาวชนมีจิตอาสา ไม่เพิกเฉยต่อการช่วยเหลือสังคม โดยผลการอบรมที่ผ่านมา ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้มากมาย สามารถมีภูมิคุ้มกันให้สามารถออกมาเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพและพัฒนาไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือด้านวิทยากรจาก ภาครัฐ และเอกชน ทั้งจากกองทัพบกกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ การอบรมจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมในการแข่งรถในทาง ให้คำแนะนำแนวทางกับผู้ปกครอง ในมิติใหม่ การโค้ชโดยวิทยากรชั้นนำ รวมทั้งให้ความรู้ผ่านกิจกรรมหลากหลาย และบุคคลต้นแบบประเทศชาติ ในการจัดการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว เพื่อสร้างแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนคืนสู่สังคมด้วยพลังสร้างสรรค์ เพิ่มความผูกพันในครอบครัว รวมทั้งปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชนต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป