Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

"กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น!เปิดงาน “สานฝัน แบ่งปัน เรียนรู้ สู่ชุมชน” ประจำปี 2562!!

"กอ.รมน.ขอนแก่น!เปิดงาน 
“สานฝัน แบ่งปัน เรียนรู้ สู่ชุมชน” ประจำปี 2562!!


เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 09.30 น.ที่ผ่านมา
ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล
ผวจ.ขอนแก่น/ผอ.รมน. จังหวัด ข.ก. มอบหมายให้
พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก. (ท.)
เป็นประธานพิธีเปิดงาน “สานฝัน แบ่งปัน เรียนรู้ สู่ชุมชน” ประจำปี 2562
ณ โรงไฟฟ้าน้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่นโดยมี หัวหน้าส่วนราชการ/ ภาคเอกชน ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีจำนวนมากสำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการนำทรัพยากรที่มีในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าน้ำพองและพื้นที่ใกล้เคียงเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งสอด คล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในชุมชนและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงความเป็นเอกลักษณ์เพื่อการสืบทอด อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป!!

*********************
#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!