Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

"ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ เป็นประธานการประชุม พร้อมมอบนโยบาย ให้ตัวแทน ฝ่ายการตลาด ภาคเหนือ ภาคอีสาน เน้นโปรดักส์ทันสมัย เพื่อเอาใจลูกค้าประกัน!!

"ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ เป็นประธานการประชุม พร้อมมอบนโยบาย ให้ตัวแทน ฝ่ายการตลาด ภาคเหนือ ภาคอีสาน เน้นโปรดักส์ทันสมัย เพื่อเอาใจลูกค้าประกัน


วันนี้ 12 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 14.00 น.
ณ ห้องเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ เชียงใหม่
บ. สหมงคลประกันภัย จก. (มหาชน)
ได้จัดงานประชุมพร้อมมอบนโยบาย ด้านบริหารจัดการ โดยมี
ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษากรรมการบริหาร บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)ได้ให้เกียรติ เป็นประธานการประชุม พร้อมมอบนโยบาย ให้ตัวแทน ฝ่ายการตลาด ภาคเหนือและภาคอีสาน  และยังได้รับเกียรติจาก ดร.รชฏ พิสิษฐบรรณกร กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คุณมรกต ณ เชียงใหม่ กรรมการผู้จัดการ และ คุณมาลิกา โกวิทคณิต  ผู้ช่วยกรรมการบริหาร รวมทั้งผู้บริหาร และพนักงานสาขาเชียงใหม่ ร่วมประชุมและมอบนโยบายพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทน ฝ่ายการตลาด ภาคเหนือและภาคอีสาน แบบเป็นกันเอง
ซึ่งการประชุมครั้งนี้โดยมอบหมายนโยบายหลักๆมุ่งเน้นในด้านบริหารจัดการมีดังนี้
: มุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพงานรับประกัน งานบริหาร และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
:บริหารจัดการด้านสินไหมด้วยความเป็นธรรมและรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีที่สุด
:ให้ความสำคัญด้านการบริการความเสี่ยง มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้และบริหารงานภายใต้การกำกับดูแลที่ดี
:พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการ การจัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนาองค์กร
:พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรมตลอดจนมีคุณภาพจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯมียอดขายโดยมีเบี้ยประกันภัยรับทุกประเภทรวม 722 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยรถยนต์ร้อยละ 94.70 และสัดส่วนเบี้ยประกันภัย Non Motor ร้อยละ 5.30 ซึ่งการเติบโตของยอดขายในปี 2561 เป็นผลมาจากการเร่งพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆภายในบริษัทมาอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการขยายตัวแทนรายย่อยเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งความคาดหวังและเป้าหมายการ ดำเนินงานในปีต่อไป บริษัทฯมีความมุ่งหวังและเป้าหมายในการดำเนินงานในปี 2562 โดยตั้งเป้ายอดขายในปี 2562 ซึ่งมีตัวแทนในปัจจุบันทั่วประเทศจำนวน 600 กว่าคน
โดยแผนงานในอนาคต จะเพิ่มโปรดักส์ ต่างๆที่ทันยุคทันสมัย ตลอดจนเน้นการบริการให้กับลูกค้าเปรียบเสมือนญาติมิตร ให้สมกับคำว่า "สหมงคลประกันภัย มาตรฐานงานดี 68 คือหลักประกัน"