Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) กำหนดจัดสัมมนาเครือข่ายผู้รักสัตว์ ครั้งที่ 10

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA)  กำหนดจัดสัมมนาเครือข่ายผู้รักสัตว์ ครั้งที่ 10


สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) กำหนดจัดงานสัมมนาเครือข่ายผู้รักสัตว์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 ในหัวข้อเรื่อง “การปฏิรูปสวัสดิภาพสัตว์ สวนสัตว์และอควาเรียมไทย” ระหว่างวันที่ 9-10  มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมคามิโอ บางปะกง จ.ชลบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายผู้รักสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการร่วมกัน การสัมมนาในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้แสดงทัศนะในการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และการรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อการจัดสวัสดิภาพสัตว์สวนสัตว์และอควาเรียมไทย เพื่อความตระหนักรู้และการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย เพื่อให้สัตว์ได้รับการจัดสวัสดิภาพอย่างเหมาะสม เป็นต้น โดยจะมีองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมกว่า 50 องค์กร


นายธีระพงศ์  ปังศรีวงศ์ นายกสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) เปิดเผยว่า กว่า 25 ปี  สมาคมฯ ได้ดำเนินกิจกรรมสำคัญต่างๆ หลากหลายมิติ เช่น โครงการเผยแพร่เนื้อหาและวิธีใช้พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 โครงการบ้านอุปถัมภ์ สัตว์จรจัดกว่า 5,500 ชีวิตจากบ้านอุปถัมภ์ 26 แห่งทั่วภูมิภาคของประเทศ ที่สมาคมฯ ดูแลทั้งด้านอาหาร ยารักษาโรค เพื่อให้สัตว์จรจัด มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  โครงการรักสัตว์ในโรงเรียน ด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการปลูกฝังให้เยาวชนมีความรักและเมตตาต่อสัตว์ ซึ่งได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการทำหนังสือเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมสวัสดิภาพและป้องกันการทารุณสัตว์ โดยจัดพิมพ์และมอบให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศกว่า 30,000 แห่ง  และร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ในการพัฒนาหลักสูตรลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ การจัดตั้งสโมสรลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์  โครงการพัฒนาเครือข่าย จากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศกว่า 90 องค์กร ในการช่วยสอดส่องดูแลและช่วยลดปัญหาการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้ดียิ่งขึ้น  ได้ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อขอมติมหาเถรสมาคมในการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ ให้เขตพื้นที่วัดเป็นเขตห้ามปล่อย และซื้อขายสัตว์ โดยไม่มีเหตุอันสมควร รวมทั้งได้การจัดกิจกรรมรณรงค์อื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น “ทำบุญ ไม่ทารุณสัตว์” “ปล่อยนก บุญ หรือบาป?” และ “รักไม่ปล่อย” ในปีนี้ จะมีการจัดทำคู่มือและการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูวาฬและโลมา เป็นต้น  สมาคมฯ จะยังคงมุ่งมั่นทุ่มเท ทำงานเพื่อสร้างสรรค์คุณประโยชน์ ในการช่วยเหลือดูแลสรรพสัตว์น้อยใหญ่ไม่ให้ได้รับการทารุณกรรมอย่างไม่สมควร และพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ให้ยั่งยืนสืบต่อไป