Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

"รางวัลเยาวชนดีเด่น 2565" กระทรวงศึกษาธิการ


นางสาวณัฐนรี ศรีอภิรัฐ
(ปริ้นท์เตอร์) ปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
(สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) 

เข้าร่วมรับมอบโล่ห์รางวัลและเกียรติบัตร จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีมอบโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น - ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ (ส่วนกลาง) จำนวน ๑๙๕ คน 
ณ.หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565 
กระทรวงศึกษาธิการ ตามโครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 

การคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชนดีเด่น และผู้แทนเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เด็ก ๆ ที่ทำความดี มีจิตอาสา ช่วยเหลือสังคมและผู้อื่น ไปจนถึงเด็ก ๆ ที่มีความสามารถในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมและดนตรี ทักษะฝีมือวิชาชีพ กีฬาและนันทนาการ รวมถึงด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม

และในโอกาสนี้ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน นายจีรเดช ทันตเสถียรวงศ์ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รักษาการแทน รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วม แสดงความยินดี กับ นางสาวณัฐนรี ศรีอภิรัฐ