Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

"นิพนธ์" แจงคืบหน้าเพิกถอนเกาะนุ้ยนอก มีผล 15 ก.พ.65"


จากกรณีที่นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ในฐานะที่กำกับดูแลกรมที่ดิน สั่งให้กรมที่ดินตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาเพิกถอนโฉนดที่ดินซึ่งตั้งอยู่บนเกาะนุ้ยนอก กรณีตัวแทนกลุ่มชาวบ้านอนุรักษ์ป่าชายเลน บ้านเจ๊ะหลี หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ขอให้ตรวจสอบเกี่ยวกับกรณีการออกโฉนดที่ดินบนเกาะนุ้ยนอกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย พร้อมกำชับให้ลงพื้นที่เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

      ต่อมากรมที่ดินได้มีคำสั่งลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว ซึ่งผลการสอบสวนปรากฏว่า โฉนดที่ดินเลขที่ 12360 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ตั้งอยู่บนเกาะนุ้ยนอก ได้ออกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากออกโดยอาศัยหลักฐาน ส.ค.1 สำหรับที่ดินแปลงอื่น และออกให้แก่ผู้ที่ไม่ได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน รวมทั้งที่ดินมีสถานะเป็นเกาะ ซึ่งต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดิน ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ข้อ 14 (3) และได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

และขณะนี้ กรมที่ดินได้มีคำสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินดังกล่าว แล้วเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้ได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดกระบี่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปอีกด้วย