Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

" งานประกาศผลและพิธีมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อการพาณิชย์ ครั้งที่ 1 (2564) "


สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะจัดงานประกาศผลและพิธีมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อการพาณิชย์ ครั้งที่ 1 (2564)  โดยได้รับเกียรติจาก    นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์   รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน  ในวันศุกร์ที่  11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์