Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ครูพี่โอ๊ะ เปิด 3 กิจกรรมร่วมเครือข่ายขับเคลื่อนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต14 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด 3 กิจกรรม “Valentine WOW WOW”  “Science @ Home” และ “นิทรรศการธรรมชาติบันดาลใจและนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ชุด Science For Fun“ ในมหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ 2565 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานำไปสู่การพัฒนา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ น.ส.ทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ กศน. นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางพัชรินทร์ บัวสนิท ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก  ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รวมถึงผู้บริหารในสังกัดสำนักงาน กศน. ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

ในช่วงเช้า รมช.ศธ. เปิดกิจกรรม “Valentine WOW WOW” ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมความรักความสัมพันธ์ในครอบครัว กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน. ซึ่งมีภารกิจในด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 20 แห่งทั่วประเทศ ในสังกัดของ กศน. ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมความรักความสัมพันธ์ในครอบครัว ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก ซึ่งภายในกิจกรรมดังกล่าว มีพิธีการจดทะเบียนสมรส โดยมีฝ่ายทะเบียนอำเภอเมืองพิษณุโลก มาให้บริการ มีนิทรรศการ บ้าน บ้าน ของความสัมพันธ์ โดยความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) เพราะสัมพันธภาพในครอบครัวที่ดีต่อกัน เริ่มต้นจากความรัก ความอบอุ่น ของสามีภรรยา เมื่อมีลูกสัมพันธภาพนี้จะขยายไปสู่ลูกด้วย เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง พ่อ แม่ ลูก ซึ่งทุกคนเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ มีความผูกพันทางสายเลือด ครอบครัวจึงเป็นแหล่งรวมความรัก ความอบอุ่นที่มีความสำคัญและยั่งยืนกว่าสัมพันธภาพใดๆ การส่งเสริมความรัก ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดี จึงเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพสมาชิกของสังคมที่มีคุณภาพต่อไป 

รมช.ศธ. กล่าวว่า “การพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยในทุกมิติให้เป็นคนดี คนเก่งและมีคุณภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สถาบันครอบครัว เป็นจุดเริ่มต้นของทุกสถาบันในสังคม เป็นต้นทางในการบ่มเพาะสมาชิกของสังคมให้มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติในอนาคต กิจกรรม Valentine WOW WOW” นับเป็นกิจกรรมที่ดีในการส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันการศึกษา สถาบันเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นสถาบันพื้นฐานแรกที่สำคัญ ในการสร้างสมาชิกให้เข้มแข็งอันจะส่งผลให้สังคมเข้มแข็งไปด้วย ขออำนวยพรให้กับคู่สมรสทั้ง 5 คู่ ในวันนี้ เป็นครอบครัวที่อบอุ่น ครองรักครองเรือนกันด้วยความสุข รักใคร่ปรองดอง เป็นครอบครัวที่อบอุ่น ช่วยกันนำพาความรักพุ่งไปสู่จุดหมาย”

ต่อจากนั้น รมช.ศธ. ได้เปิดโลกแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต “Science @ home” อีก 1 กิจกรรม โดยกล่าวว่า วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคน ทั้งในการดำรงชีวิตประจำวันและในงานอาชีพต่างๆ เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนผลผลิตต่างๆ เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในชีวิตและการทำงาน ล้วนเป็นผลของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่น วิทยาศาสตร์ทำให้คนได้พัฒนา กระบวนการคิด ทั้งความคิดเชิงเหตุผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลาย ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ ทุกคนจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนนำไปพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน และที่สำคัญยิ่งคือความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถแข่งขันกับนานาประเทศและดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมสำนักงาน กศน. โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั้ง 20 แห่ง ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ขึ้นในวันนี้ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แก่ประชาชนที่กว้างขวางและทั่วถึงยิ่งขึ้น        

สำหรับ “นิทรรศการธรรมชาติบันดาลใจและนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ชุด Science For Fun” นับว่าเป็นกิจกรรมที่ 3 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ ในครั้งนี้โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับสำนักงาน กศน. จัดขึ้น

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้กล่าวรายงานต่อ รมช.ศธ.ถึงนิทรรศการ "ธรรมชาติบันดาลใจ และScience For Fun" ที่ อพวช.นำมาจัดเเสดงในงานมหกรรมนี้ว่า 

นิทรรศการธรรมชาติบันดาลใจ เป็นการนำเสนอแนวคิดด้านนวัตกรรม ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นแนวทางนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นนิทรรศการที่จะช่วยให้มนุษย์เข้าใจเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและธรรมชาติมากขึ้น โดย การสังเกตข้อได้เปรียบจากพืชและสัตว์ในธรรมชาติแล้วนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนได้ เพราะธรรมชาติ ฉลาดใช้ ฉลาดอยู่ 

 ส่วน “Science. For Fun” เป็นอีกหนึ่งนิทรรศการที่น่าสนใจของ อพวช. เป็นนิทรรศการชุดเคลื่อนที่ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เน้นให้เด็กและเยาวชน ได้ผ่านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้วยความสุข สนุกสนาน กับนิทรรศการที่จะพัฒนาศักยภาพเยาวชน ฝึกฝนวิธีการคิดแบบวิทยาศาสตร์ และเกิดทักษะด้านวิทยาศาสตร์ผ่านชุดนิทรรศการในรูปแบบ Hands on 

รม.ศธ. กล่าวย้ำถึงความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ในการจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์ ในครั้งนี้ว่า 

“ เมื่อเห็นความร่วมมือดีๆ แบบนี้ รู้สึกยินดีและภาคภูมิใจ ที่ได้เห็นหน่วยงานสำคัญระดับประเทศ  ให้ความสนใจและเล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ที่สุดอีกครั้งหนึ่ง ในการพัฒนาการศึกษา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ  พัฒนาเยาวชนและประชาชน ให้มีความรู้ ความสามารถ มีความเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นพลังในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้ก้าวหน้าต่อไป และด้วยบทบาทภารกิจของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นสถานศึกษาขึ้นตรงในสังกัดสำนักงาน กศน. ในการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้แก่นักเรียน นักศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบตลอดจนประชาชน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผ่านกระบวนการการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยในแต่ละกิจกรรมได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดียิ่ง ผลของความร่วมมือต่างๆ ในครั้งนี้ จะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริง ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ดูแลการศึกษาตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัย จึงต้องขอบคุณทั้งผู้จัด ภาคีเครือข่าย ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในครั้งนี้ จากใจครูพี่โอ๊ะ”