Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

"เสมา 3 ลงพื้นที่เมืองอุบล เปิดงานวันการศึกษาเอกชน ลำดับที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ!!


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.)เป็นประธานเปิดงานวันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปี พ.ศ. 2565 พร้อมด้วย นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)  

โดยมี เจ้าคุณพระปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม  นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (นายกสมาคม ปส.กช.) ศึกษาธิการจังหวัด  ประธาน กส.กช. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมในพิธี ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีความภาคภูมิใจที่ได้สร้างโอกาสให้เด็ก และเยาวชนได้แสดงออกซึ่งอัจฉริยภาพ ศักยภาพ และสุนทรียภาพ อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มกําลัง ความสามารถ การจัดงานวันการศึกษาเอกชน นับเป็นเวทีสําคัญในการ แสดงถึงศักยภาพ ความสําเร็จในการจัดการศึกษาเอกชน ให้เป็นที่ประจักษ์ ต่อสังคม กิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียน การแข่งขันทักษะ วิชาการเป็นการสะท้อนผลสัมฤทธิ์ในการจัดการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนท่ีมีความเป็นเลิศในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ความสามารถทางภาษา ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู นักเรียน บุคลากรด้านการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัด ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อนําไปสู่ความร่วมมือร่วมใจในการ ขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนเอกชนให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็ง มั่นคง มีคุณภาพมาตรฐานสู่สากล ซึ่งเป้าหมายสุดท้ายก็คือลูกหลานเยาวชนไทย ของเราได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ เติบโตข้ึนมาเป็นกําลังสําคัญ ในการพัฒนาประเทศในอนาคต

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนขอช่ืนชมนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และทุกภาคส่วน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานครั้งน้ี ท่ีสามารถจัดงานได้สําเร็จมีผลสัมฤทธ์ิ ตรงตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนจะต้อง ดําเนินไปด้วยความมุ่งมั่น ด้วยความเอาใจใส่เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนา อย่างเต็มศักยภาพ ขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนินงาน ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน และผู้มีส่วนเก่ียวข้องจากทุกภาคส่วนท่ีร่วมมือจัดงานวันการศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจําปี พ.ศ. 2565 อย่างเต็มกําลังความสามารถ

นายพีรศักดิ์ รัตนะ กล่าวอีกว่า สำหรับวันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปี พ.ศ. 2565 มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ การเสวนาวิชาการ เรื่อง สมรรถนะเด็กไทยในศตวรรษที่ 22 นิทรรศการ จัดเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการนำเสนอ การแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนผ่านระบบออนไลน์  จำนวน 30 รายการ 79 การแข่งขัน เริ่มแข่งขัน 22-23 และ  29-30 มกราคม 2565  

โดย ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้ได้รับรางวัลต่าง ๆ ประจำปี 2565 ดังนี้ รางวัลสดุดีครูเอกชน จำนวน 5 คน  รางวัลผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น จำนวน 7 คน  รางวัลเข็มสดุดีทองคำผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาเอกชน จำนวน 3 คน  รางวัลนักเรียนเอกชนผู้สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ จำนวน 10 คน  รางวัลเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนดีเด่น จำนวน 20 คน

สำหรับวันการศึกษาเอกชนซึ่งถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ ดำเนินการ  5 ภาคได้แก่ 
ภาคเหนือ (จำนวน 17 จังหวัด) กำหนดจัดงานวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดกำแพงเพชร
ภาคกลาง (จำนวน 18 จังหวัด) กำหนดจัดงานวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ภาคตะวันออก (จำนวน 8 จังหวัด) กำหนดจัดงานวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดระยอง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จำนวน 20 จังหวัด) กำหนดจัดงานวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ภาคใต้ (จำนวน 14 จังหวัด) กำหนดจัดงานวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดภูเก็ต