Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

วช. ห่วงใย ปชช. นำ “ซินไบโอ โทโทล ไรซ์” สกัดจากข้าวไทย แนะนำบนเวที NRCT TALK : ผลงานนวัตกรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 3

วช. ห่วงใยประชาชน นำ “ซินไบโอ โทโทล ไรซ์” ที่สกัดจากข้าวไทย มาแนะนำบนเวที NRCT TALK : ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ครั้งที่ 3

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรมแถลงข่าว NRCT TALK : ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมผ่านสื่อมวลชน ตลอดจนการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น กิจกรรม ภารกิจ และผลการดำเนินงาน ของ วช. เพื่อให้สื่อมวลชนเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของ วช. ไปสู่ชุมชนและสาธารณชนเพื่อให้ได้ทราบและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อไป ณ ศูนย์จัดการความรู้การวิจัย ชั้น 1 อาคาร วช. 1

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดกิจกรรมแถลงข่าว NRCT TALK : ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ว่า วช. ให้ความสำคัญต่อการสร้างนักวิจัยและนักประดิษฐ์ ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในสถาบันการศึกษา 
โดยเสริมสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะและเทคนิคด้านนวัตกรรม เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้เข้าใจความสำคัญของการวิจัยและพัฒนา อันจะเป็นการสร้างและพัฒนาเยาวชนให้เป็นนักวิจัยและ
นักประดิษฐ์ที่มีคุณภาพและศักยภาพในการเติบโตเป็นบุคลากรทางการวิจัยของประเทศต่อไป ซึ่งในวันนี้ 
วช. ได้นำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ “ซินไบโอ โทโทล ไรซ์” (SYNBIO TOTAL RICE) ของนายฐาปกรณ์ ชุมพล นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ พรหมสาย อาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวได้รับรางวัลนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจำปี 2565 ระดับดีเด่น สาขาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (ระดับบัณฑิตศึกษา) และการที่ วช. 
นำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ “ซินไบโอ โทโทล ไรซ์” มาแนะนำในครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนส่วนใหญ่หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพ โดยเฉพาะการเลือกรับประทานอาหารที่ดี มีประโยชน์ และรักษาความสะอาดมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าหากมีภูมิคุ้มกันที่ดี ก็จะลดความเสี่ยงการติดเชื้อโรคต่าง ๆ ได้

นายฐาปกรณ์ ชุมพล กล่าวว่า จุดเริ่มต้นมาจากนักศึกษารุ่นพี่ ที่พยายามใช้วัตถุดิบหลายอย่างกระตุ้นจุลินทรีย์โพรไบโอติก อาทิ ผลไม้ และธัญพืชหลายชนิด แต่ไม่สามารถทำให้จุลินทรีย์โพรไบโอติกอยู่รอด 
จึงพยายามเรียนรู้ และนำมาต่อยอด ประกอบกับได้ค้นพบว่าข้าวไทยทำให้จุลินทรีย์โพรไบโอติกอยู่รอดได้อย่างแท้จริง ด้วยการทดสอบขนาด สายพันธุ์ รวมถึงข้าวผ่านการสุกแบบใดจึงจะทำให้จุลินทรีย์โพรไบโอติกเกาะติด ซึ่งผลการทดลองในห้องแล็บเป็นที่น่าพอใจ จนนำไปตีพิมพ์ในวารสารประเทศอังกฤษได้ 

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ “ซินไบโอ โทโทล ไรซ์” (SYNBIO TOTAL RICE) มาจากข้าวสีสาม
สายพันธ์ ได้แก่ ข้าวเหนียวลืมผัว ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวหอมสีนิล น้ำมันรำข้าว และจุลินทรีย์โพรไบโอติกรวมเข้าไว้ในผลิตภัณฑ์ รวมถึงทดสอบขนาดเม็ดข้าวด้วย ส่วนน้ำมันรำข้าวใช้ขั้นตอนหีบเย็น เนื่องจากถ้าใช้ความร้อนจะไปทำลายสาร Bioactive Compounds

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ พรหมสาย เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ “ซินไบโอ โทโทล ไรซ์” (SYNBIO TOTAL RICE) เป็นผลิตภัณฑ์ที่รวมคุณประโยชน์ของจุลินทรีย์โพรไบโอติก ข้าวสีสายพันธุ์ไทย และน้ำมันรำข้าวไรซ์เบอรี่ นำส่วนประกอบทั้งสามส่วนมาประกอบกันทำให้มีคุณค่าทางสารอาหารสูง รวมถึงจุลินทรีย์โพรไบโอติก มีคุณสมบัติที่ทำให้ร่างกายแข็งแรง สามารถช่วยในการรักษามะเร็ง การติดเชื้อ HIV และ COVID-19 ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่มีโพรไบโอติกส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับนม ซึ่งนมนั้นมีประโยชน์แต่อาจไม่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงวัยส่วนใหญ่จะเข้าไม่ถึงจุลินทรีย์โพรไบโอติกได้ 

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ซินไบโอ โทโทล ไรซ์ คือนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ เกิดจากการต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ข้าวไทยเสริมโพรไบโอติก ที่ได้ทุนของ วช. เมื่อปี 2564 ซึ่งเดิมผลิตภัณฑ์อยู่ในรูปผลิตภัณฑ์แบบแห้ง ถูกห่อหุ้มด้วยเปลือกแคปซูลแข็ง รูปแบบการบริโภคไม่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยทั่วไปในท้องตลาด สะดวกต่อการบริโภคเพื่อส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงสร้างอัตลักษณ์ให้แก่ตัวผลิตภัณฑ์ อีกด้วย

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ซินไบโอ โทโทล ไรซ์ ยังได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดระดับนานาชาติ จากเวที “2022 Shanghai International Invention and Innovation Exhibition” จากนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เวที “Seoul International Invention Fair 2019” (SIIF 2019) จาก กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลนวัตกรรมสายอุมศึกษา ระดับดีเด่น ประจำปี 2565 (ระดับบัณฑิตศึกษา) ด้วย
กิจกรรมแถลงข่าว NRCT TALK : ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 “เปิดบ้านงานวิจัยและนวัตกรรม By NRCT” จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมผ่านสื่อมวลชน ตลอดจนการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น กิจกรรม ภารกิจ และผลการดำเนินงาน ของ วช. เพื่อให้สื่อมวลชนเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของ วช. ไปสู่ชุมชนและสาธารณชนเพื่อให้ได้ทราบและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อไป