Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

"ผู้บริหารสถานศึกษา สอศ. กำเนิด สมาคมผู้บริหารอาชีวะฯ"

"ผู้บริหารสถานศึกษา สอศ. กำเนิด สมาคมผู้บริหารอาชีวะฯ"

7 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมประชุมดำเนินการจัดตั้งสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย (สบอศ.) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Vocational Education Administrator Association of Thailand ใช้อักษรย่อว่า “VEAAT” 

วัตถุประสงค์ของสมาคม 
1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการแก่สมาชิก
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ รวมทั้งให้คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะแก่สมาชิกเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่และการแก้ไขปัญหาด้านการอาชีวศึกษา
3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม เผยแพร่ เอกสารข้อมูลข่าวสารของสมาคม ของทางราชการ หรืออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก
4. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมกับสถาบันการศึกษา หรือสถาบันอื่นๆ ในการพัฒนาการอาชีวศึกษา
5. เพื่อส่งเสริมมิตรภาพ สวัสดิการ และสวัสดิภาพของสมาชิก
6. เพื่อส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริหารงานของสมาชิก
7. เพื่อพิทักษ์สิทธิ์ของสมาชิกที่มีอยู่ตามกฎหมายและตามระเบียบของทางราชการ 
8. เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และการกุศลทั่วไป 
9. สมาคมไม่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองหรือกิจกรรมทางการเมือง

โดยการประชุมในวันนี้ ได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะการการอาชีวศึกษา มาให้กำลังใจและพบปะกับบุคลากรผู้ก่อการจัดตั้งสมาคมฯ และให้ความสำคัญของการร่วมมือกัน ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา ให้ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ มีความเป็นหนึ่งเดียวตามนโยบาย ONE TEAM ช่วยกันขับเคลื่อนคุณภาพอาชีวศึกษาสู่สากลรวมถึงให้การสนับสนุนอนุญาตให้
สมาคมฯ ใช้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นที่ทำการสมาคมฯ และให้คำแนะนำในการดำเนินการ เพื่อให้การจดทะบียนจัดตั้งสมาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบกฎหมาย 

โดยที่ประชุมฯได้มอบหมายให้นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ประธานกรรมการอาชีวศึกษากรุงเทพ เป็นตัวแทนในการดำเนินการขอจัดตั้งสมาคม ต่อไป  เป็นอีกความหวังหนึ่งของการมีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาอาชีวะของประเทศ