Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

“เปิดสรรหาเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า”

สถาบันพระปกเกล้า “เปิดสรรหาเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า”

สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการสรรหาเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า โดยผู้สนใจสมัครต้องได้รับการเสนอชื่อจากกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า (รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) เข้าสู่กระบวนการสรรหาเลขาธิการ 

โดยมีรายละเอียด ตามประกาศฯ เรื่อง การเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2565

ผู้สนใจสมัคร สามารถตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศฯ และดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์สถาบันพระปกเกล้า www.kpi.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 19640 หรือ 0 2141 19637 (ในวันและเวลาราชการ) และดาวน์โหลดรายละเอียดตามลิงค์ 👇👇
https://kpi.ac.th/news/news/data/1602