Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

สานสัมพันธ์บ้าน-วิทยาลัยเป็นครอบครัวเดียวกัน

"เทคนิคมีนบุรีสานสัมพันธ์บ้าน-วิทยาลัยเป็นครอบครัวเดียวกัน"

วันที่ 15 ตุลาคม 2565
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  จัดโครงการประชุมผู้ปกครองสานสัมพันธ์บ้าน-วิทยาลัย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม สุธี-ฉวีวรรณ มีนชัยนันท์ อาคาร 6 ชั้น 5 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง ครู นักเรียนนักศึกษา และเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ประสานความร่วมมือด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ 

โดยมี รศ.ดร.ธีระพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา นายกสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีกล่าว ต้อนรับให้แนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาสู่ความสำเร็จในการเรียน พร้อมบรรยายบทบาทของผู้ปกครอง

ซึ่งในส่วนการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  มีนายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ มาเป็นวิทยากรกล่าว
ให้ข้อมูลด้านนโยบายและจุดเน้นสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ในการพัฒนาคุณภาพและความเข้มแข็งของอาชีวศึกษา 6 ด้าน  คือ 1. ด้านสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษาใหม่  2. ด้านการสร้างคุณภาพอาชีวศึกษา  3. ด้านการขยายโอกาสการอาชีวศึกษา  4. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  5. ด้านการสร้างความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา และ 6. ด้านอาชีวศึกษาปลอดภัย เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ คือประเทศไทยมั่นคงมั่งคั่งร่ำรวยด้วยมืออาชีวศึกษา สร้างอาชีวศึกษาเพื่ออนาคตของประเทศ

นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ได้กล่าวขอความร่วมมือผู้ปกครอง ช่วยกันนำนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย MOE SAFETY CENTER ตามนโยบายของนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สู่การปฎิบัติอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง ให้สถานศึกษามีความปลอดภัยตามหลักการ 
3 ป คือ 1. ป้องกัน มีการประเมินความเสี่ยงของสถานศึกษาการจัดระบบความปลอดภัยในภาพรวม  2. ปลูกฝัง วางแผนพัฒนาทักษะแห่งความปลอดภัยกับหน่วยงานในพื้นที่และ
3. ปราบปราม เมื่อมีเหตุการณ์กระทำความผิดมีผู้กระทำความผิดเกิดขึ้น

นายทวีศักดิ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี สมาคมศิษย์เก่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองทุกท่านพร้อมให้ความร่วมมือกับนโยบายของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยเฉพาะมาตรการป้องกันดูแลความปลอดภัยไม่ให้เกิดความรุนแรงในสถานศึกษานั้นถือว่าตรงใจทุกฝ่าย มีความสำคัญต่อสถานศึกษาอาชีวศึกษาเป็นอย่างมาก ซึ่งการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ในภาคเรียนนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2565 มีผู้ปกครองทั้งสิ้นประมาณ 3,000 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 รอบ ตนจะนำเรื่องนี้กล่าวขอความร่วมมือกับผู้ปกครองในการประชุมทุกรอบ เพื่อสร้างการรับรู้และความเป็นหนึ่งเดียวของครอบครัวเทคนิคมีนบุรีร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาร่วมกันดูแลป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงนักเรียนนักศึกษาช่วยกันสอดส่องดูแลลูกหลาน ให้สถานศึกษามีความปลอดภัยจากอุบัติภัย ความรุนแรง ภัยจากการละเมิดสิทธิ์ ยาเสพติด อบายมุขทุกรูปแบบ ให้สถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้ ที่มีความปลอดภัยอย่างแท้จริง  ตามนโยบายต่อไป