Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ชาวบ้านประมงสุดทน ไม่มีที่ทำกิน ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีบางตะบูน ขอให้ยับยั้งการเพิ่มพื้นที่การเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ในพื้นที่อ่าวบางตะบูน


  จากกรณีที่สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรีมีนโยบายในกาีเพิ่มพื้นที่ให้ทำการเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ในพื้นที่อ่าวบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีโดยได้ติดประกาศไว้ที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม และส่งไปตาม Social ของผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ โดยไม่มีการแจ้งให้ทางเทศบาลตำบลบางตะบูน และไม่ได้แจ้งให้ชาวบ้านผู้ประกอบอาชีพประมงเรือขนาดเล็กในพื้นที่ทราบ  รวมทั้งไม่ได้มีการทำประชาพิจารณ์ ขอความเห็นชอบจากชาวบ้าน ซึ่งการเพิ่มพื้นที่เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ในครั้งนี้ อาจทำให้ชาวประมงขนาดเล็กเดือดร้อนอย่างมากในการประกอบอาชีพทำมาหากิน

  ชาวบ้านผู้ประกอบอาชีพเรือประมงขนาดเล็กในบริเวณอ่าวบางตะบูนจึงได้รวมตัวกันประมาณกว่า 80 คน มายื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายชัยยศสงวนทรัพย์ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบางตะบูน ณที่ทำการเทศบาลตำบลบางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554
                    
โดยเนื้อหาในหนังสือร้องเรียนว่า การที่สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี ได้มีประกาศให้ผู้ประสงค์จะทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภทการเพาะเลี้ยงหอยทะเลมายื่นคำขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2564 โดยมีการจัดพื้นที่ให้ทำการเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ในพื้นที่อ่าวบางตะบูน ทำให้ผู้ประกอบอาชีพเรือประมงขนาดเล็กในบริเวณอ่าวบางตะบูนได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก เนื่องจากไม่มีพื้นที่ในการปล่อยอวนปู อวนกุ้ง และจับสัตว์น้ำอื่นๆ ได้ เพราะเมื่อนายทุนเข้าไปจับจองพื้นที่แล้ว  จะมีการลงหลักปักฐาน และห้ามไม่ให้ผู้ประกอบอาชีพประมงขนาดเล็กเข้าไปจับสัตว์น้ำในพื้นที่ดังกล่าวได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ประกอบอาชีพประมงในพื้นที่เป็นอย่างมาก เพราะไม่มีพื้นที่ในการจับสัตว์น้ำ ทำให้ผู้ประกอบอาชีพประมงขนาดเล็กต้องขาดรายได้ที่จะไปเลี้ยงครอบครัว เพราะวิถีชีวิตดั้งเดิมของประชาชนในพื้นที่ตำบลบางตะบูนประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก และสร้างรายได้หลักให้แก่ตำบลบางตะบูน ถ้าหากผู้ประกอบอาชีพเรือประมงขนาดเล็กไม่มีพื้นที่ในการจับสัตว์น้ำแล้ว จะสร้างความเสียหายและเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่หลายร้อยครัวเรือน ประกอบกับตามที่สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรีได้มีประกาศสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี เรื่องกำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์จะทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์ของแผ่นดินประเภทการเพาะเลี้ยงหอยทะเล มายื่นคำขอใบอนุญาต พ.ศ. 2564 นั้น 

ประชาชนทั่วไปก็ไม่ได้รับรู้ข่าวสาร เพราะการเผยแพร่ประกาศดังกล่าวไม่ทั่วถึง จะรับรู้เฉพาะบุคคลบางกลุ่มเท่านั้น จึงได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อนายกเทศมนตรี เทศบาลบางตะบูน ให้ช่วยเหลือในการยกเลิกประกาศการจัดพื้นที่ทำการเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ในพื้นที่อ่าวบางตะบูน ช่วยเหลือประชาชนผู้ประกอบอาชีพประมงขนาดเล็กในบริเวณอ่าวบางตะบูนได้มีอาชีพต่อไปในการหาลี้ยงตนเองและครอบครัว อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งวิถีชีวิตดั้งเดิมของประชาชนให้คงอยู่ต่อไป

 หลังจากที่นายชัยยศ สงวนทรัพย์ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบางตะบูน ได้รับหนังสือร้องเรียนแล้ว ก็ได้นำหนังสือร้องเรียนดังกล่าวไปยื่นต่อให้กับ สำนักงานประมงจังหวัดสำนักงานประมงอำเภอ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และรับปากประชาชนผู้ประกอบอาชีพประมงขนาดเล็กว่า ตนเองจะช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถ และให้ถึงที่สุด ต่อไปตนก็จะนำหนังสือีร้องเรียนไปยื่นหนังสือต่อ กรมประมง รวมทั้งหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป


Maggi รายงาน