Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

สถาบันพระปกเกล้า ชวนร่วมออกแบบประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่ เพราะประชาธิปไตยเป็นเรื่องของทุกคน กับงานเสาวนาประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่ ถึงการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล


สถาบันพระปกเกล้า เปิดเวทีสาธารณะประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 ประจำปี 2564 เรื่อง “ประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่” (Democracy in a New Landscape) ระหว่าง วันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2564 ขอเชิญผู้สนใจร่วมเปิดโลกทัศน์ใหม่ กับเหล่ากูรูการเมืองการปกครองแถวหน้า จากทั้งในและต่างประเทศ ที่รู้ลึก รู้กว้าง ถอดบทเรียนการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยจากทั่วโลก สามารถลงทะเบียนร่วมงานออนไลน์ ได้ที่ www.kpi.ac.th


Maggi รายงาน