Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

รอง ผวจ.สค.เปิดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19


วันที่ 8 พ.ย.64 ที่วัดป้อมวิเชียรโชติการาม พระอารามหลวง นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมด้วย นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

นางศลิษา ม่วงใหม่ เปิดเผยว่า ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น  ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร รายได้ครัวเรือนลดลงการนำผลผลิตสินค้าไปจำหน่ายในที่ต่างๆทำได้ยากขึ้น และยังประชาชนเป็นจำนวนมากที่ต้องถูกกักตัว ทำให้ขาดรายได้ 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือและเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาครจึงได้จัดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 

โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เป็นงบประมาณจำนวน 500,000 บาท สำหรับจัดหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพจำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรข้าวมันไก่ ดำเนินการฝึกอบรมวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร 

2.หลักสูตรข้าวเหนียวหน้าสังขยาและข้าวเหนียวหน้าปลา ดำเนินการฝึกอบรม วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร 

3.หลักสูตรก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น ดำเนินการฝึกอบรมวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดราษฎร์บำรุง (วัตหงอนไก่) อำเภอกระทุ่มแบน 

4.หลักสูตรขนมจีบซาลาเปา ดำเนินการฝึกอบรมวันที่ 9 พฤศจิกายน2564 ณ วัดราษฎร์บำรุง (วัดหงอนไก่) อำเภอกระทุ่มแบน 

5.หลักสูตรไอติมกะทิ ดำเนินการฝึกอบรมวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดกระโจมทอง อำเภอบ้านแพ้ว โดยกลุ่มเป้าหมาย คือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 จำนวนหลักสูตรละ 40  คน รวมทั้งสิ้น 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ได้รับผลกระทบ มีความรู้และได้รับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน อันจะนำไปสู่การสร้างชุมชนเข้มแข็ง ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและตอบสนองประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป

พญาราหู พิราบข่าว 03/สมุทรสาคร ภาพ/ข่าว

Maggi รายงาน