Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุม คณะทำงานเตรียมการ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว   นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุม คณะทำงานเตรียมการ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร  และการเตรียมการจัดประเพณีลอยกระทงจังหวัดพิจิตร ร่วมกับ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 4 อำเภอเมืองพิจิตร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน  2564 ที่ผ่านมา

Maggi รายงาน