Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

อายิโนะโมะโต๊ะ ขับเคลื่อนแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเติบโตเคียงคู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน


 
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ขานรับนโยบายของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะทั่วโลก ในการมุ่งมั่นทำงานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมชูแนวคิด เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน ขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมทางธุรกิจในทุกสถานประกอบการ ตั้งเป้าบรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทฯ ในการเป็น “กลุ่มบริษัทผู้ส่งมอบโซลูชันและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพ” โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อแก้ปัญหาด้านอาหารและสุขภาพ การทำงานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการร่วมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ได้ภายในปี 2030
 
บริษัทฯ ได้ทุ่มเทเพื่อสร้างความยั่งยืนของโลก ภายใต้แนวคิด เทคโนโลยีสีเขียว เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก การลดการใช้พลาสติกและเลือกใช้พลาสติกที่รีไซเคิลได้ รวมถึงการใช้กระดาษจากป่าปลูกเพื่อลดการตัดไม้ทำลายป่าธรรมชาติ เป็นต้น โดยปรับใช้แนวทาง การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ เข้ากับมาตรการดูแลสิ่งแวดล้อมใน 3 แนวทางหลัก ได้แก่ การร่วมป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ด้วยการบูรณาการแนวคิดและเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมุ่งเน้นการใช้ วัตถุดิบสีเขียว เทคโนโลยีสีเขียว และพลังงานสีเขียว โดยประสบความสำเร็จในการผลิตพลังงานโดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass boiler technology) และพลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนเชื้อเพลิงจากฟอสซิล ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้กว่า 170, 000 ตันต่อปี การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ผ่านหลักการ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) ในทุกขั้นตอนการผลิต การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่เลือกใช้วัสดุที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม รวมถึงมุ่งลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกและเลือกใช้พลาสติกที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมด ตลอดจนการกำจัดอย่างถูกวิธีโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยตั้งเป้าลดขยะพลาสติกให้ได้ 100% ภายในปี 2030 และ การใช้กลไกการจัดซื้ออย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการจัดหาวัตถุดิบที่มีแนวทางที่เป็นมิตรหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด อาทิ การเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์กระดาษที่ผลิตตามมาตรฐาน FSC เป็นต้น
 
ทั้งนี้ เมื่อเร็วๆนี้ บริษัทฯ ได้ประสบความสำเร็จในการลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกได้อย่างยั่งยืน โดยสามารถลดการใช้ห่อพลาสติกสำหรับสินค้า ผงชูรสอายิโนะโมะโต๊ะ (ขนาด 1 กิโลกรัม) และวัตถุปรุงแต่งอาหาร รสดี (ขนาด 850 กรัม) ได้ 100% ซึ่งสามารถลดการใช้พลาสติกได้กว่า 127 ตันต่อปี ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งใน “การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมของอายิโนะโมะโต๊ะ (The Ajinomoto Group Creating Shared Value: ASV)” เพื่อส่งมอบสิ่งดีๆให้กับสังคมไทย อันเป็นนโยบายที่เรายึดมั่นมาโดยตลอด
 
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย