Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ทบ.จัด“พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล” เนื่องในวันกองทัพบก 18 มกราคม 65 หลอมรวมใจ ในการเป็นทหารของชาติ


ทบ.จัด“พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล” เนื่องในวันกองทัพบก 18 มกราคม 65 หลอมรวมใจ ในการเป็นทหารของชาติ
 
“18 มกราคม วันกองทัพบก” ในทุกปีกองทัพบกจะประกอบพิธีทางทหารที่สำคัญและทรงเกียรติ คือ พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ที่ผู้เข้ามารับราชการทหารทุกคนได้เข้าร่วม เพื่อแสดงถึงความเป็น “ทหาร” อย่างสมบูรณ์ สำหรับในปี 2565 นี้ กองทัพบกได้จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเช่นเดียวกับที่เคยปฏิบัติมา พร้อมให้ข้าราชการที่บรรจุใหม่และทหารกองประจำการ ได้กล่าวคำปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล โดยพร้อมเพรียงกันทั้งในพื้นที่กองทัพบกส่วนกลางและพื้นที่ของมณฑลทหารบกทั่วประเทศ ในวันที่ 18 ม.ค.65 และในปีนี้เป็นปีแรกที่มีการจัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลขึ้น ภายในกองบัญชาการกองทัพบก ในโอกาสนี้พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก จะนำเหล่าทหารกล่าวคำปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล โดยอันเชิญธงชัยเฉลิมพล ของกองพันทหารม้าที่ 4 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เป็นหน่วยประกอบพิธี ณ ลานพระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ทั้งนี้ประชาชนสามารถรับฟังการถ่ายทอดสด “พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล” ทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

"ธงชัยเฉลิมพล" ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด ซึ่งทหารทั้งปวงต้องเคารพและพิทักษ์รักษาไว้ด้วยชีวิต มีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ประการ คือ 1) ผืนธง คือ ชาติ, 2) บนยอดธงบรรจุพระพุทธรูป คือพุทธศาสนา และ 3) เส้นพระเจ้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หมายถึงองค์พระมหากษัตริย์ ธงชัยเฉลิมพลจึงเป็นการหลอมรวม 3 สถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยธงชัยเฉลิมพลธงแรกของไทย คือ ธงจุฑาธุชธิปไตย กำเนิดขึ้นเมื่อ พ.ศ.2418 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานธงให้แก่จอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ปัจจุบันกองทัพบกได้อันเชิญมาจัดแสดงและเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ

ในพิธีทหารทุกนายจะต้องกล่าวคำปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล โดยถ้อยคำที่ว่า......

ข้าพเจ้า​ ขอกระทําสัตย์ปฏิญาณว่า

ข้าพเจ้า​...จักยอมตายเพื่ออิสรภาพ และความสงบแห่งประเทศชาติ 

ข้าพเจ้า...จักอยู่ในศีลธรรมของศาสนา

ข้าพเจ้า​...จะเทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า จักรักษาไว้ ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ข้าพเจ้า​...จักเชื่อถือผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด ทั้งจักปกครองแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม

ข้าพเจ้า​...จะไม่แพร่งพรายความลับของราชการทหารเป็นอันขาด

# ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก
# Army PR Center