Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เร่งจัดกิจกรรมอบรมใหัความรู้สิทธิมนุษยชน เพื่อช่วยเหลือประชาขน และสร้างความสงบสุขให้กับชุมชน รุ่นที่ 7

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  เร่งจัดกิจกรรมอบรมใหัความรู้สิทธิมนุษยชน เพื่อช่วยเหลือประชาขน และสร้างความสงบสุขให้กับชุมชน รุ่นที่ 7
 
ดร.โฆสิต สุวินิจจิต คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พัฒนาและบูรณาการเครือข่ายภาคประชาขน  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้นำยุติธรรมชุมชนรุ่นที่ 7 โดยมีนางสาวเปรมยุดา ตัณติกนกพร ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กล่าวต้อนรับ ผ่านระบบ Webex Meetings และนางสาวขวัญรวี ศรีสงวน นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกัน ผู้แทนของกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ ทั้งนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายต่าง ๆ การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน จึงได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ ผู้นำยุติธรรมชุมชน ครั้งที่ 5 ในงบประมาณของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ แต่การอบรมที่ผ่านมาได้จัดมาแล้ว 6 รุ่น   รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 7 โดยมีผู้นำยุติธรรมชุมชน อาสามาสมัครเครือข่ายกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรุ่น ๆ ละ 80 คน  ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด 19 ทุกคนได้ผ่านการตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมอบรม

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพและสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามกฎหมาย รวมถึงส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องชีวิต-ทรัพย์ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้

     ​ดร.โฆสิต สุวินิจจิต  คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พัฒนาและบูรณาการเครือข่ายภาคประชาขน กระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ปัจจุบัน ประชาชนยังไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้เท่าที่ควร เนื่องจากปัจจัย 2 อย่าง ได้แก่การไม่รู้กฎหมาย ส่งผลให้ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบและล่วงละเมิดสิทธิต่างๆ และความยากจน ที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงความยุติธรรม เนื่องจากกระบวนการดำเนินคดีนั้น มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงทำให้ประชาชนผู้ยากไร้ขาดโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้และยิ่งสร้างความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมให้มากยิ่งขึ้น 

    ดังนั้นกระทรวงยุติธรรมจึงมีหน้าที่ในการส่งเสริมความรู้ทางกฎหมาย และส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรมยังมีภารกิจที่สำคัญหลายประการ อาทิ การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ กองทุนยุติธรรม การคุ้มครองพยาน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินการ
    ​
    ด้านนางสาวเปรมยุดา ตัณติกนกพระ ผู้อนวยการกองพิทักษ์สิทธิเสรีภาพ เปิดเผยว่า กิจกรรมที่เน้นในเรื่องส่งเสริมความรู้สิทธิหน้าที่ เสรีภาพและสิทธิมนุษยชน และการให้ความช่วยเหลือประชาชน นั้นเป็นการดำเนินการตามภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการสิทธิมนุษยชน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ผู้นำยุติธรรมชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน  ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 รวมทั้งการส่งเสริมการเข้าถึงบริการของรัฐและช่องทางการอำนวยความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ให้ถูกหลอกลวง เอารัดเอาเปรียบ และการอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างเป็นสุข หากต้องการความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายสามารถติดต่อที่โทรฯสายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 ตลอด  24   ชม.//