Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

วช. ร่วมกับ กอ.รมน. ขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ MOU มุ่งเป้าขยายผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อยกระดับศักยภาพชุมชนให้ครอบคลุมในพื้นที่ทั้งประเทศ

วช. ร่วมกับ กอ.รมน. ขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ MOU มุ่งเป้าขยายผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อยกระดับศักยภาพชุมชนให้ครอบคลุมในพื้นที่ทั้งประเทศ

วันนี้ (22 มกราคม 2565) ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : วช. เดินหน้ายกระดับศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม โดยร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ( กอ.รมน.) ขยายผลการใช้ประโยชน์องค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ : ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม ผ่านกลไกขับเคลื่อนของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1-5 (ศปป.1-5) กอ.รมน. โดยเป้าหมายนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีไปช่วยในกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มรายได้ ส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ปราชญ์เพื่อความมั่นคงในพื้นที่การดูแลของ กอ.รมน. 

สำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 โดยดำเนินการตามนโยบายบูรณาการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของ ศปป.1 และ ศปป.4 ร่วมด้วย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง (สนย.) กอ.รมน. เพื่อความต่อเนื่องของกิจกรรม ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง วช. และ กอ.รมน. ซึ่งมีเป้าหมายสร้างตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ต้นแบบ ใน 15 จังหวัด 8 นวัตกรรม ในพื้นที่ 33 ชุมชน เพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม เรื่อง “โรงสีข้าวระดับชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” ซึ่งมีเป้าหมายขยายผลเทคโนโลยีโรงสีข้าวระดับชุมชน ไปยังพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย 2 ชุมชน ใน 2 จังหวัด ได้แก่ 
1) องค์การบริหารส่วนตำบลรางจระเข้ ม.2 ต.รางจระเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 
2) องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ม.2 บ้านนาฉอก ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มมวลชน โดยการยกระดับศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชนด้วยวิจัยและนวัตกรรม ในวันที่ 22 มกราคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ ตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดย ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์  บุญสม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทำหน้าที่เป็นประธาน ร่วมกับ พันเอก (พิเศษ) ภัทราวุธ ทิพโกมุท รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ พร้อมส่งมอบนวัตกรรม “โรงสีข้าวระดับชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” ผลงานวิจัยของ ผศ.พัฒนา พึ่งพันธุ์ แห่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ โดยมี ดร.พงศกร มงคลหมู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรางจระเข้ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ