Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

นักศึกษา สสสส.รุ่น 12 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมสืบสานประเพณีไทย ส่งมอบ ”ความรักสันติสุข” ผ่านวันสงกรานต์ ช่วงสถานการณ์โควิด-19นักศึกษา สสสส.รุ่น 12 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมสืบสานประเพณีไทย ส่งมอบ ”ความรักสันติสุข” ผ่านวันสงกรานต์ ช่วงสถานการณ์โควิด-19


เมื่อวันที่ 9 เมษายน 65 เวลา 12.30 น ที่สถาบันพระปกเกล้า นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 12 (สสสส.12) จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ และประเพณีรดน้ำไหว้ผู้ใหญ่ คณาจารย์ ของสถาบันพระปกเกล้า ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์สันติสุข” มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความเคารพต่อผู้มีพระคุณ เพื่อขอโทษต่อสิ่งที่เคยล่วงเกิน ทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งที่ตั้งใจ หรือไม่ได้ตั้งใจ ไม่ว่าจะต่อหน้าหรือว่าลับหลัง


โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้เชิญ นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล พร้อมคณาจารย์ต่างๆ ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข สถาบันพระปกเกล้า นั่งตามเก้าอี้ที่จัดเตรียม จากนั้นนาย วารินทร์ กงประเวชนนท์ ประธานนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 12 (สสสส.12) นำเพื่อนๆนักศึกษาเข้าแถวเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด โควิด-19 นำพวงมาลัย น้ำหอม น้ำอบ ที่บรรจุในขวด ทยอยเข้ารดน้ำขอพรคณาจารย์ เพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิต บรรยากาศเป็นไปด้วยความสุข ชื่นมื่น  


สำหรับกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และขอขมาลาโทษ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ประเพณีรดน้ำดำหัว ถือว่าเป็นประเพณีที่ดีงามอีกประเพณีหนึ่ง ที่ประชาชนชาวไทยถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน ซึ่งคนไทยเชื่อว่า การรดน้ำดำหัวจะช่วยชำระสิ่งอัปมงคลออกจากชีวิต เพื่อต้อนรับสิ่งดีๆในวันปีใหม่ไทย 


สำหรับวิธีการรดน้ำดำหัวในปัจจุบัน จะนิยมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในครอบครัว หรือที่ตนนับถือ โดยการนำน้ำไปรดบริเวณมือของผู้ใหญ่ จากนั้นผู้ใหญ่ก็จะอวยพรให้กับผู้น้อย เพื่อความเป็นสิริมงคล