Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

วช. หนุนนักวิจัยไทยสร้างชื่อ เข้าร่วมงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติคว้าเหรียญทองเกียรติยศ และเหรียญทอง 11 รางวัล


เพื่อผลักดันการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและด้านการประดิษฐ์คิดค้น ให้นักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยผ่านการดำเนินกิจกรรมหลายรูปแบบ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงให้การสนับสนุนให้นักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทยเข้าร่วมประกวดและนำเสนอผลงานในเวทีระดับนานาชาติ และหนึ่งในกิจกรรมที่ วช. ดำเนินการต่อเนื่องทุกปีคือ การสนับสนุนให้นักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยส่งผลงานเข้าประกวดในงาน “Inventions Geneva Evaluation Days – Virtual Event” ซึ่งเป็นงานที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสวิสฯ อาทิ The Swiss Federal Government of the State และ The City of Geneva และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก  หรือ The World Intellectual Property Organization (WIPO)  

ซึ่งจัดขึ้นตลอดช่วงเดือนมีนาคม 2565 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งนอกจากการเปิดโอกาสให้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศแล้ว ยังเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างโอกาสแก่นักวิจัยและนักประดิษฐ์ของไทย สำหรับการรับรองมาตรฐานแก่ผลงานประดิษฐ์คิดค้น และการยอมรับในผลงานที่มีโอกาสทางการตลาดและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์

ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดเผยว่า ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตร วช. ได้นำผลงานของนักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทย จำนวน 35 ผลงาน จาก 17 หน่วยงานเข้าร่วมประกวด ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา โรงเรียนนานาชาตินิสท์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ บริษัท เอ็นคอนเน็ค จำกัด  บริษัท เฮิร์บ การ์เดียน จำกัด บริษัท 7 ดราก้อน อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ฟู้ดแมททริซ์ โกลบอล จำกัด บริษัท อาร์ แอนด์ ดี รีเสิร์ช อินโนเวชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด จากผลงานของนานาประเทศที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและแสดงนิทรรศการกว่า 500 ผลงาน จาก 20 ประเทศ  เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งว่านักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทย ได้รับรางวัลต่างๆ ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติครั้งนี้ ประกอบด้วย รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ (Gold with Congratulations of the Jury) จำนวน 1 รางวัล รางวัลเหรียญทอง จำนวน 11 รางวัล รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 18 รางวัล รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 5 รางวัล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ (Gold with Congratulations of the Jury) จำนวน 1 ผลงาน เรื่อง อุปกรณ์เสริิมสำหรับเก้าอี้รถเข็น ขึ้นลงทางลาด โดย นายจีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์ และ นางสาววริษฐา มโนรถจตุรงค์ แห่ง โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา 
   
สำหรับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 11 ผลงาน ดังนี้ 1. เรื่อง อุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิกส์ชิปสำหรับตรวจไมโครฟิลาเรียในเลือด โดผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิงศริยา อัศวกาญจน์ และคณะ แห่ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2. เรื่อง Tri-interactive exercise with brain energy & stimulation training โดยรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงโสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์ และ นางสาวณัชณิชา เพ็ญศรีสิริกุล แห่ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3. เรื่องนมข้นหวานจากข้าวและธัญพืช สูตรมังสวิรัติ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา เขื่อนเพชร และคณะ แห่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4. เรื่อง เฮมพ์-พารา วอลล์ : วัสดุก่อผนังฉนวนความร้อนจากแกนกัญชงอัดน้ำยางธรรมชาติ โดย ดร.ประชุม คำพุฒ และคณะ แห่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 5. เรื่องการสร้างต้นแบบแท่งเย็น RIXI® สำหรับบรรเทาอาการริดสีดวงทวาร 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ และ ดร.นิพัชชา โรจน์รัตนวาณิชย์ แห่ง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  6. เรื่องอาจารย์หุ่นยนต์ โดย ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา และคณะ แห่ง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 7. เรื่อง  ฟิล์มโพรเทกซ์เตอร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รังสิมา หญีตสอน และคณะ แห่ง คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  8. เรื่องฐานรองแก้วน้ำช่วยเตือนการดื่มน้ำ โดย นายจีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์ และ เด็กชายสรกฤช ธัญญวรรณ์ แห่ง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม  9. เรื่องกระบวนการผลิตเข็มขนาดไมครอนบนผืนผ้าแบบรวดเร็วและสามารถปรับเปลี่ยนฟีเจอร์ โดย ดร.ไพศาล ขันชัยทิศ และคณะ แห่ง ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  10. เรื่อง  ReLeep – A New Lifestyle Technology โดย ดร.เอกฉัตร บ่ายคล้อย และคณะ แห่ง บริษัท เอ็นคอนเน็ค จำกัด  11. เรื่องไฟท์ฝุ่นสเปรย์ลดฝุ่นพีเอ็ม 2.5 โดย  ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ร้อยตำรวจเอกหญิง ดร.สุชาดา สุขหร่อง และคณะ แห่ง  บริษัท เฮิร์บ การ์เดียน จำกัด
   
สำหรับรางวััลเหรียญเงิน จำนวน 18 ผลงาน ดังนี้ 1. เรื่อง สเปรย์สมุนไพรนาโนสูตรเย็นบรรเทาอาการปวดเมื่อย โดยนางสาววราภรณ์ โชติสวัสดิ์ และคณะ แห่ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2. ชุดตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอคู่ไม่สมอย่างรวดเร็ว  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริยา ณ นคร และนางสาวกาญจนาพร ชมพูนุช แห่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3. เรื่องเซรั่มลดริ้วรอยเฟลมแอนด์เฟริ์ม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริยา ณ นคร แห่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4. เรื่อง ลิปซ์ เอสเทอร่า โปร เอ็มโฟร์เอ็กซ์ โดย  ดร.วรรณฑณี สิทธิวงษ์ และคณะ  แห่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5. เรื่อง ปฏิกิริยาไบโอดีเซลชนิดแม่เหล็ก โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร บุญยืน และคณะ แห่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6. เรื่อง โซโอเรียนติน สกัดจากใบไผ่เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและใช้งานด้านเวชสำอาง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร บุญยืน และคณะ แห่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 7. เรื่อง อาหารเสริม ไพรม์ วี หนึ่งห้าหนึ่งศูนย์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภกร บุญยืน และคณะ แห่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 8. เรื่อง  เซนเซอร์ฉลาดสำหรับความปลอดภัยในอาหาร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นภาพร ยังวิเศษ และคณะ แห่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 9. เรื่อง  Real-time Water-saving Irrigation System for High Quality Organic Product in Arid Region to Supply High Value Organic Market โดย 
รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ และคณะ แห่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์  10. เรื่อง นวัตกรรมชุดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางออแกนิคจากข้าวหอมกระดังงาเพื่อการชะลอวัย โดย ดร.ไฉน น้อยแสง และคณะ แห่ง คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  11. เรื่อง น้ำยาทำความสะอาดผิวแบบเช็ดออกลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อจากการสัมผัส ด้วยสารสำคัญคือ lauryl glycoside และสารสกัดว่านหางจระเข้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุดาณัฏฐ์ สุดทองคง และ นางสาวจุฑาภรณ์ นันทจินดา แห่ง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 12. เรื่อง  เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศโดยใช้รังสี UVC แบบติดเพดาน โดย นายจีระศักดิ์  จิตรโรจนรักษ์ และคณะ แห่ง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม  13. เรื่อง นาโน-แอล โดย นายจีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์ และ เด็กชายเศรษฐ์ศิริ ชัยยศบูรณะ แห่ง โรงเรียนนานาชาตินิสท์ 14. เรื่อง ตัวดูดซับอัจฉริยะ CARBANO-Ag สำหรับผลิตน้ำดื่มปลอดเชื้อและบำบัดมลพิษ โดย ดร.พงษ์ธวัฒน์ เข็มทอง และคณะ  แห่งศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 15. เรื่อง รีเชอรอล เนเชอรัล เฟเชียว ซีรั่ม จากเทคโนโลยีการกักเก็บสู่นวัตกรรมเครื่องสำอาง โดย ดร.ธงชัย กูบโคกกรวด และคณะ แห่ง ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 16. เรื่อง  อนุภาคนาโนแคลเซียมกักเก็บวิตามินดี 

โดย ดร.สุวิมล บุญรังสิมันตุ์ และคณะ  แห่ง ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 18. เรื่อง จี อาร์ เอ็กซ์ พลัส โดย นายยอดชาย ตั้งใจดีบริสุทธิ์ และคณะ แห่ง บริษัท ฟู้ดแมททริซ์ โกลบอล จำกัด  รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 5 ผลงาน ดังนี้ 1. เรื่อง ห้องปฏิบัติการดีจัง โดย นายพรคิด อั้นขาว และคณะ แห่ง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  2. เรื่อง แอปพลิเคชั่นปฏิสัมพันธ์ การตรวจจับสัญญาณมือจราจร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุดาณัฏฐ์ สุดทองคง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ แห่ง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  3. เรื่อง  ปลอดภัยหายห่วงไปกับ Wristband อัจฉริยะ โดย นายอานนท์ มากมี และคณะ แห่ง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  4. เรื่อง การศึกษาและพัฒนาการค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะด้วยวิธี Transit Photometry โดย นายวิเชียร ดอนแรม และคณะ  แห่ง โรงเรียนวิทยศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 5. เรื่อง  Colosal-D: สารสกัดจากธรรมชาติที่มีฤิทธิ์ยับยั้งยีนส์ชราและชะลอวัยในอุตสาหกรรมการแพทย์และผิวหนัง โดย ดร.เดวิด มกรพงศ์ และคณะ แห่ง บริษัท อาร์ แอนด์ ดี รีเสิร์ช อินโนเวชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด