Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

วช.หนุน สวทช.สร้างระบบบ่มเพาะศักยภาพ ววน. ให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่


(7 เมษายน 2565) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช. ) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มอบหมาย นายธีรวัตน์ บุญสม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ ศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร และ รศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ ในการลงพื้นที่ติดตามโครงการซึ่ง วช.สนับสนุนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สร้างระบบบ่มเพาะศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยของศูนย์วิจัยแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ภายใต้โครงการส่งเสริมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและครูวิทยาศาสตร์ฝึกทักษะวิจัยภาคฤดูร้อน โดยได้รับฟังการบรรยาย ให้ข้อเสนอแนะ และเยี่ยมชมการฝึกทักษะวิจัยจากนักเรียนและครู เกี่ยวกับการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและการแพทย์ ความปลอดภัยยานยนต์ โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และเรื่องเกี่ยวกับการผลิตถ่านชีวภาพจากชีวมวลเหลือใช้จากภาคเกษตรด้วยกระบวนการให้ความร้อนแบบผสมและการออกแบบและสร้างระบบย่อยสลายขยะอินทรีย์ในสภาวะเร่ง โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) 
  
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวถือเป็นผลสำเร็จในการผนึกกำลังในการร่วมสร้างศักยภาพ สร้างแรงบันดาลใจสู่เส้นทางอาชีพนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้รับการพัฒนาตามความสนใจและความถนัดเพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า มาร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันระยะยาวของประเทศได้ต่อไป