Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

สมุทรสาคร กมธ.การคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาโครงการ “รู้จักใช้ รู้จักคิด กับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)


( 3 เมษายน 2565 ) ที่ศาลาวัดกาหลง ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส.สมุทรสาคร
เขต 3 ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการ กมธ.การคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในการเปิดสัมมนา โครงการ “รู้จักใช้ 
รู้จักคิด กับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)” ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร  โดยมี ร.ต ประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายวิชัย ถีระปราโมทย์ นายก อบต.กาหลง และพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วม

นายวิชัย ถีระปราโมทย์ นายก อบต.กาหลง (ที่ปรึกษา กมธ.การคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่าการสัมมนา โครงการ “รู้จักใช้ รู้จักคิด กับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)” มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชน และผู้ที่สนใจในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ จำนวน 300 คน วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ยา หรือสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 

รวมถึงเป็นการเร่งรณรงค์ให้เกิดบทบาทและความร่วมมือกันในการหยุดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระดับชุมชน โดยในการสัมมนานี้คณะผู้จัดสัมมนาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะสามารถปกป้องคุ้มครองดูแลตนเอง ช่วยเหลือเพื่อน ครอบครัว และชุมชน ให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ได้ รวมทั้งสามารถเลือกซื้อ เลือกบริโภค รวมถึงใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องและปลอดภัย

ทางด้านนางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ กล่าวว่า เนื่องจากโรคโควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ที่คนในสังคมยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคน้อย อีกทั้งข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันมีการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณ คุณสมบัติ รวมถึงปัญหาเรื่องคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ยา หรือสมุนไพร ว่าสามารถรักษาหรือป้องกันโรคโควิด-19 ได้ ทำให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคหลงเชื่อ ดังนั้น พี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสาครทุกท่านจึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบสาธารณสุขไทยในการป้องกันตนเอง และส่งต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 โดยเฉพาะการรู้จักวิธีป้องกันโรคด้วยการกินร้อน ช้อนกลาง และการล้างมือหรือการสวมหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี รวมถึงกลไกการดูแลและเฝ้าระวังเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ให้บุคคลในครอบครัว และญาติพี่น้องของตนเอง นับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับทุกคนที่มีโอกาสได้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โครงการ “รู้จักใช้ รู้จักคิด กับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)” เป็นโครงการที่ดีของคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร ในการให้ความรู้แก่ประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ 

เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันตนเอง รวมถึงการเป็นกระบอกเสียงหรือการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 ตลอดจนการใช้ผลิตภัณฑ์ ยา หรือสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 ที่ถูกวิธีและได้คุณภาพมาตรฐานให้แก่บุคคลในครอบครัวต่อไป/

พญาราหู พิราบข่าว 03/สมุทรสาคร