Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

"มงคล ประธานสมาพันธ์ฯ นัดสมาชิกองค์กรพันธมิตร 10 สมาคมฯ ประชุมหารือเตรียมความพร้อมในโอกาสครบรอบ 42 ปี สมาพันธ์ฯ

28 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

นายมงคล บางประภา ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย(CTJ) และนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ  10 องค์กร ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์ฯ โดยได้กล่าวถึงกิจกรรมที่ผ่านมา รวมทั้งการร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมและจัดกิจกรรมโอกาสครบรอบ 42 ปี ของสมาพันธ์ฯ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565  

#สมาพันธ์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย(CTJ)