Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

กฟผ. รับมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย จากโครงการ “แม่เมาะเมืองน่าอยู่” ประเภท เมืองเดิมน่าอยู่ สะท้อนความมุ่งมั่นการพัฒนาด้านพลังงาน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม


“แม่เมาะเมืองน่าอยู่” รับมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย กฟผ. รับมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย จากโครงการ “แม่เมาะเมืองน่าอยู่” ประเภท เมืองเดิมน่าอยู่ สะท้อนความมุ่งมั่นการพัฒนาด้านพลังงาน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย  ประเภท เมืองเดิมน่าอยู่ จากการดำเนินโครงการ “แม่เมาะเมืองน่าอยู่” จาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ในงานพิธีมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA ณ อาคารภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล


นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า กฟผ. เปิดเผยว่า โครงการ “แม่เมาะเมืองน่าอยู่” จังหวัดลำปาง มุ่งเน้นความร่วมมือ ระหว่าง กฟผ. ชุมชนอำเภอแม่เมาะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีการพัฒนาและส่งเสริมชุมชนในพื้นที่ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว ตลอดจนมีการพัฒนาด้านพลังงาน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะแก่การอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน ภายหลังจากการปิดเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าแม่เมาะในปี พ.ศ. 2594 โดยดำเนินการผ่านแนวทาง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) และด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)
โครงการ “แม่เมาะเมืองน่าอยู่” เป็น 1 ใน 15 เมือง ที่ได้รับมอบตราสัญลักษณ์เพื่อรับรองการเป็นพื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย ประเภท เมืองเดิมน่าอยู่ โดย “แม่เมาะเมืองน่าอยู่” ยังเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดการพัฒนาจังหวัดลำปาง ก้าวเข้าสู่การเป็นลำปางสมาร์ทซิตี้ (Lampang Smart City) ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับการเติบโตด้านเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมกระจายความเจริญสู่พื้นที่ภาคเหนือ...#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย