Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ไม่มีชื่อ

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา นายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ ในคณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และประธานอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์โครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา
พร้อมด้วย นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และคณะอนุกรรมการและเลขานุการฯ ประชุมร่วมกับ นายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อประสานความร่วมมือในการลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในการรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชน และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรด้านนิติบัญญัติ และด้านบริหาร ในการร่วมแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข

     ในโอกาสนี้  นายจิรชัย มูลทองโร่ย กล่าวคำอวยพรให้แก่คณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 พร้อมจับฉลากรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลปีใหม่ให้กับบุคลากรของสำนักงานผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  ณ ห้องประชุม 108 ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล