Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

NBU - ZPOT ลงนาม MOU ร่วมกันเผยแพร่ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อชุมชน และสังคม


องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ZPOT)
โดย นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ(NBU)  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อชุมชน สังคม รวมทั้งส่งเสริมการดำเนินงานตามภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพโดยยึดถือประโยชน์ของหน่วยงานทั้งสองเป็นหลัก โดยมี รศ.ดร. วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์ กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และประธานอนุกรรมการด้านการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

สำหรับความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจและถ่ายทอดเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษา เยาวชนและประชาชนทั่วไปในรูปแบบต่างๆ และเพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ของบุคลากรและนักศึกษาด้านวิชาการ และเทคโนโลยี พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามภารกิจหลักของทั้งสองหน่วยงาน ตลอดจนร่วมกันใช้ทรัพยากร มุ่งหวังความสำเร็จเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ