Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

การเคหะแห่งชาติ รับมอบเมล็ดพืชพันธุ์ผักสวนครัวจาก รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 1,200 ชุด


เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เข้ารับมอบเมล็ดพืชพันธุ์ผักสวนครัว จาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 1,200 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์พืช 5 ชนิด ได้แก่ แตงกวา มะเขือเปราะ กระเพรา พริกขี้หนู และถั่วฝักยาว เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง 

     ซึ่งการเคหะแห่งชาติร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน เป็นความร่วมมือระหว่าง การเคหะแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนอื่นๆ เพื่อผลิตอาหารที่มั่นคง ปลอดภัย พัฒนาตลาดสีเขียว รวมถึงเป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชนอีกด้วย ทั้งนี้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนสอดคล้อง 4 มิติ ในการพัฒนาชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Smart Sustainable Community) ดังนี้ 1. มิติสิ่งแวดล้อม คือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน/เพิ่มอากาศที่ดีในชุมชน ใช้พื้นที่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์ 2. มิติเศรษฐกิจ คือ นำผลผลิตที่ได้จากการปลูกพืชผักมาจำหน่าย เกิดรายได้สู่ครัวเรือน สู่ชุมชน /ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 3. มิติการมีส่วนร่วม คือ เกิดความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการทำกิจกรรมร่วมกันของคนในครัวเรือน /ชุมชน สร้างความสามัคคีกลมเกลียวในชุมชน และ4. มิติสุขภาพ คือ ผู้อยู่อาศัยในชุมชนได้บริโภคผลิตผลที่ดี มีประโยชน์ ปลอดสารพิษ รวมถึงการทำกิจกรรมการปลูกผักเสมือนเป็นการออกกำลังกายอีกวิธีหนึ่งด้วย @Kay 

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.56ปี) 
#ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ รายงาน