Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 16เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2564 ที่ผ่านมา เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยฯ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ    ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ พร้อมด้วย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ เลขาธิการฯ พร้อมด้วย และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่  16 โดยได้มีการคัดกรองเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดเชื่อไวรัสโคโรนา โควิด-19 และ "โอมิครอน" (Omicron) โควิดสายพันธุ์ใหม่ โดยจัดให้มีการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom ณ ห้องประชุมมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยฯ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์ฯ กล่าวว่า ตั้งแต่มีการขับเคลื่อนให้เปิดสมาพันธ์จังหวัด สามารถขับเคลื่อนการควบคุมเรื่องการสูบบุหรี่ได้ดีขึ้น ทำให้มีผู้สูบบุหรี่ลดลง แต่ในช่วงที่ผ่านมาเมื่อมีการเปิดการท่องเที่ยว การเดินทางข้ามจังหวัดมากขึ้น ก็ยังมีนักท่องเที่ยวบางส่วน ซึ่งเป็นคนสูบบุหรี่เข้าไปในพื้นที่ จึงอยากจะย้ำเตือนให้สมาพันธ์จังหวัดขับเคลื่อนรณรงค์เพื่อให้สังคมไทยปลอดจากบุหรี่ อย่างยังยืนต่อไป
 


ระเบียบวาระที่ 1   แจ้งเพื่อทราบ    
1.1 อัตราการสูบบุหรี่ปี 2560 และปี 2564 ของสมาพันธ์จังหวัดต่างๆ
1.2 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)  จัดประชุมสัมมนาเครือข่ายนักวิจัย และโครงการระยะที่ 6 ปี 2565-2567 ของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
1.3 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 โครงการสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบบริการเลิกยาสูบในสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่  รุ่นที่ 5 ผ่านระบบ Zoom

 

ระเบียบวาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุม วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564
 
ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องสืบเนื่อง
3.1 คณะอนุกรรมการฝ่ายสังคม 
3.2 คณะอนุกรรมการฝ่ายแรงงาน
3.3 คณะอนุกรรมการฝ่ายสาธารณสุข
3.4 คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานศึกษา
3.5 ฝ่ายทะเบียน รายงานจำนวนสมาชิกแนวร่วม ดังนี้ ประเภทบุคคล ภายในประเทศรับรองสมาชิกเพิ่ม 36 คน โดยมีจำนวนสมาชิกภายในประเทศ 9,340 คน และจำนวนสมาชิกต่างประเทศ 94 คน รวม 9,470 คน ประเภทองค์กร ภายในประเทศรับรองเพิ่ม 1 คน จำนวนสมาชิกในประเทศ 896 คน และจำนวนสมาชิกต่างประเทศ 39 คน รวม 936 คน  รวมจำนวนสมาชิกแนวร่วมทั้งสิ้น 10,406 คน
#JAPAN  SOCIETY  FOR  TOBACCO  CONTROL                                                                    
3.6 เตรียมการจัดประกวดเพื่อกระตุ้นพลังแห่งจินตนาการ ร่วมสร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า
3.7 การดำเนินงานจาก ชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่
 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องพิจารณา
4.1 การดำเนินกิจกรรมสมาพันธ์จังหวัด เพื่อการควบคุมยาสูบ
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่น ๆ
นัดประชุมครั้งต่อไปวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยฯ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.56ปี)
#ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ รายงาน