Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ม.เอกชน แห่งภูมิภาค ที่พร้อม “สร้างคนให้ตรงโจทย์” ตลาดแรงงานยุคใหม่


 

ปัจจุบันปัญหาคนว่างงานในกลุ่มคนที่จบปริญญาตรีใหม่มีให้ได้ยินบ่อยครั้ง และที่น่ากังวลคือมีจำนวนคนว่างงานมากขึ้นทุกปี ดังจะเห็นได้จากการเผยตัวเลขบัณฑิตจบใหม่ในแต่ละปีที่มีอัตราเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความต้องการของตลาดแรงงานและสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของโลกนับเป็นความท้าทายของสถาบันอุดมศึกษา
ผศ.ดร.กนกอร บุญมี อธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ได้ให้สัมภาษณ์ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน ดังนี้ 
 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีนโยบายที่สำคัญ คือ นโยบายจากท่านนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ท่าน ดร.ฉันทวิทย์  สุชาตานนท์  และท่านผู้รับใบอนุญาต คุณญาณิศา  ภักดิ์โพธิ์ ที่ท่านได้มอบนโยบายให้มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานและความต้องการกำลังคนของประเทศ ดังนั้น มหาวิทยาลัยได้นำนโยบายมาดำเนินการเปิดหลักสูตรใหม่ ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากบัณฑิตเราส่วนใหญ่เมื่อสำเร็จการศึกษาก็จะกลับมาทำงานในภูมิลำเนาหรือใกล้เคียงและในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมุ่งผลิตบัณฑิตทั้งด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาในระดับภูมิภาคและระดับประเทศให้ทันสมัยและสอดรับกับยุคดิจิทัล ดังนี้

- ด้านวิทยาศาสตร์ ที่สอดคล้องกับนโยบายการผลิตกำลังคนของประเทศด้านวิศวกร (วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมระบบอัจฉริยะ) หลักสูตรใหม่ล่าสุด คือ วิศวกรรมระบบอัจฉริยะที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในยุคดิจิทัลเป็นอย่างมาก นอกจากนี้หลักสูตรวิศวกรรมโยธาได้รับความสนใจอย่างดียิ่งจึงได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทด้วย ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- ด้านสังคมศาสตร์ เราเน้นการผลิตครู โดยคณะศึกษาศาสตร์ (ครูปฐมวัย ครูประถมศึกษา ครูคอมพิวเตอร์ ครูสอนภาษาอังกฤษ) และเน้นการผลิตผู้ประกอบการ นักธุรกิจ (คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่, สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล, สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาการท่องเที่ยว) ซึ่งในคณะบริหารธุรกิจมีครบทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก อีกทั้งผู้ที่สนใจเป็นนักกฎหมาย นักการเมือง และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ซึ่งบริหารจัดการภายใต้คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ในสาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และยังมีระดับปริญญาโทในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และ การจัดการภาครัฐและเอกชนและปัจจุบันในเทรนด์เรื่องสุขภาพมาแรง ในอนาคตอันใกล้นี้ทางมหาวิทยาลัยกำลังจะเปิดคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์ปัจจุบัน”  
 
ในปัจจุบันได้มีการเรียนการสอนทั้งระบบออนไลน์และออนไซต์ ที่มีประสิทธิภาพ เราพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอน โดยพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีและระบบสนับสนุนการผลิตสื่อที่พร้อมรองรับระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน  “มหาวิทยาลัยชั้นนำของภูมิภาค ในการสร้างโอกาสสู่อนาคต ด้วยความสามารถที่เป็นเลิศและความรับผิดชอบต่อสังคม”
จากวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยจะเห็นได้ว่าเราพัฒนางานวิจัย และการบริการวิชาการต่างๆ เพื่อพัฒนาสังคม พัฒนาภูมิภาคของเรา  จะเห็นได้จากผลการประเมิน U-Multirank ในปี 2022 ในภาพรวมการประเมินประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยใน 5 มิติ ตามตัวชี้วัดของ U-Multirank พบว่า มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความโดดเด่นมากที่สุดในด้านการมีส่วนร่วมในระดับภูมิภาค (Regional Engagement) โดยผลของตัวชี้วัดในมิติด้านนี้ได้ค่าประสิทธิภาพสูงสุดใน 3 ตัวชี้วัดด้วยคะแนนระดับ 5 'A' (ดีมาก) ได้แก่ 1) Bachelor graduates working in the region 2) Master graduates working in the region และ 3) Student internships in the region นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังได้รับการประเมินในระดับดี (Good) ด้านการเรียนการสอน (Teaching & Learning) อีก 2 ตัวชี้วัด คือ ในตัวชี้วัด Masters graduation rate และ Graduating on time (bachelors)


และทางมหาวิทยาลัยเรามีระบบให้ทุนการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนทั้งในการพัฒนาทักษะตามวิชาชีพ เช่น ให้ทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเข้าร่วมกิจกรรมหรือการประกวดในเวทีต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงและสามารถนำความรู้ หรือทฤษฎีต่าง ๆ จากการเรียนมาปรับประยุกต์ใช้ได้จริง