Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

พิธีบวงสรวง และพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป “พระพุทธธรรมราชูทิศ” เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


พิธีบวงสรวง และพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป “พระพุทธธรรมราชูทิศ” เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และประดิษฐาน ณ พุทธสถานโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
 
   วันนี้ (๙ กันยายน ๒๕๖๕) พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส และสมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ ในการประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป “พระพุทธธรรมราชูทิศ” เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชื่อโรงเรียนนายเรืออากาศ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ ว่า “โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช” ซึ่งแปลว่า “โรงเรียนนายเรืออากาศใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นกษัตริยาธิราชที่ยิ่งใหญ่รัชกาลที่ ๙” และประดิษฐาน ณ พุทธสถานโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (จุฑาธรรมสรณ์) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

   สำหรับพิธีในช่วงเช้าเป็นการประกอบพิธีบวงสรวง โดยมี พลอากาศเอก ณรงค์  อินทชาติ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ ในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทำงานจัดสร้างพระพุทธรูป “พระพุทธธรรมราชูทิศ” เป็นประธาน 

   และพิธีในช่วงบ่ายเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป ในการนี้ คณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพอากาศ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ พลอากาศโท ณรงค์ศักดิ์  พิชิตชโลธร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอมวกเหล็ก เข้าร่วมพิธี ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

“พระพุทธธรรมราชูทิศ” (พระ - พุด - ทะ - ทำ - มะ - รา -ชู - ทิด) เป็นชื่อที่ได้รับประทานนามจาก เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ แปลว่า พระพุทธรูปอันสถาปนาขึ้นเพื่อุทิศถวายพระราชกุศลแด่ธรรมราชา เป็นพระพุทธปฏิมาประธานปางสมาธิ โดยมีต้นแบบมากจากรูปแบบ ๔ รูปแบบ ประกอบด้วย พระพุทธเมตตา พระพุทธอังคีรส พระพุทธนวราชบพิตร และพระพุทธรูป ภปร. โดยผู้บัญชาการทหารอากาศมีดำริจะนำไปประดิษฐาน ณ พุทธสถานโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (จุฑาธรรมสรณ์) ซึ่งการออกแบบพุทธสถานเป็นเจดีย์ทรง ๙ เหลี่ยม มีลักษณะทะลุขึ้นมาจากพื้นดิน แสดงออกถึงพลังของแผ่นดิน ตามชื่อของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙และกำหนดให้มีพิธีพุทธาภิเษกในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ณ พุทธสถานโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (จุฑาธรรมสรณ์) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ต่อไป