Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายนุรักษ์ มาประณีต  องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทองเพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นและเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆ ไปได้ 

โดยมีนายศักดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวต้อนรับและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งหลังจากนั้นได้อัญเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้กับ นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รอง ผวจ.อ่างทอง นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ และนายณัฐเดช มุลาลี นายอำเภอป่าโมก เป็นตัวแทนรับสิ่งของเพื่อนำไปมอบให้กับชาวบ้าน 

   จากนั้นได้เดินทางไปยังศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 9 ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง เพื่อลงเรืออัญเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้

 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ด้วย จากเหตุการณ์ภัยพิบัติ อุทกภัย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ได้รับผลกระทบทั้ง 2 อำเภอ ได้แก่อำเภอวิเศษชัยชาญ และอำเภอป่าโมก ส่งผลกระทบให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จำนวน 370 หลังคาเรือน ซึ่งวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภค บริโภค มามอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง จำนวน 370 ชุด//ทรงวุธ กลิ่นสุคนธ์ จ.อ่างทอง Thailand report online