Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ประชุมครั้งที่ 2/2565

ภาคีเครือข่ายสมาคมสโมสรลูกเสือภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดการประชุมครั้งที่ 2/2565 

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ ภาคีเครือข่ายสมาคมสโมสรลูกเสือภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จัดการประชุมครั้งที่ 2/2565  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานด้านต่างๆ ของภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดงานประชุมจาก นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาและประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) และประธานที่ปรึกษา สโมสรลูกเสือราชวิถี ที่ปรึกษาสมาคมสโมสรลูกเสือไทย ประธานที่ปรึกษาภาคีเครือข่ายสมาคมสโมสรลูกเสือภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล


Cr. คุณตั้ม