Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

วันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ครบรอบปีที่ 19 (ก้าวสู่ปีที่ 20)

ก้าวสู่ปีที่ 20 กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เพราะ “ความสุขของประชาชน คืองานของเรา”

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565) พลอากาศโท ชัยนาท  ผลกิจ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ครบรอบปีที่ 19 (ก้าวสู่ปีที่ 20) โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีบวงสรวงศาลพ่อปู่ทองคำ พิธีสักการะพระบิดากองทัพอากาศ พิธีบำเพ็ญกุศล การจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่กำลังพลในหน่วย พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและโล่เชิดชูเกียรติ แก่บุคคลดีเด่นของหน่วย รวมทั้งมอบของที่ระลึกและใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

โดยในวันนี้มีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ อดีตผู้บังคับบัญชากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ผู้แทนกรมกิจการพลเรือนเหล่าทัพ ผู้แทนหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้แทนองค์กรสื่อมวลชนร่วมแสดงความยินดี ณ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

งานด้านกิจการพลเรือนของกองทัพอากาศ เริ่มต้นขึ้นจากแผนกสงครามจิตวิทยา กองสงครามจิตวิทยา กรมยุทธการทหารอากาศ ในปี พ.ศ.2506 ต่อมาในปีเดียวกันได้จัดตั้งกองกิจการพลเรือน เป็นหน่วยขึ้นตรงกรมยุทธการทหารอากาศ และในปี พ.ศ.2535 ได้มีคำสั่งกองทัพอากาศใช้อัตรากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ (เพื่อพลาง) เพื่อทดลองโดยใช้สถานที่โรงฝึกงานนักเรียนจ่าอากาศเป็นที่ตั้งชั่วคราว จนกระทั่งปี พ.ศ.2546 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดตั้ง “กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ” เป็นส่วนราชการขึ้นตรงกองทัพอากาศ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2546 จึงถือเอาวันที่ 16 กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โดยมี พลอากาศตรี ขวัญชัย  เอี่ยมรักษา ดำรงตำแหน่งเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศคนแรก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2547

ปัจจุบัน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ แบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 สำนัก คือ สำนักนโยบายและแผน และสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ อีกทั้งได้แบ่งการปฏิบัติงานที่สำคัญออกกลุ่มงาน ได้แก่ พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การเสริมสร้างภาพลักษณ์กองทัพอากาศ การช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาสาธารณภัย การดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ การพัฒนางานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ และการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายหรือสถานการณ์

สำหรับการปฏิบัติภารกิจในห้วงปีที่ผ่านมา ซึ่งยังอยู่ในห้วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยได้ดำเนินการจัดตั้งสถานกักกันโรคแห่งรัฐ โรงพยาบาลสนามของกองทัพอากาศ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนกองทัพอากาศ การแจกจ่ายหน้ากากอนามัยพร้อมเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ประชาชน การแจกจ่ายอาหารพร้อมน้ำดื่ม จุดอำนวยความสะดวกและบริการประชาชน บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ฯลฯ นอกจากนี้ยังคงมุ่งมั่นทุ่มเทในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยทุกรูปแบบ ทั้งในขั้นการเตรียมความพร้อม การลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนการเยียวยาผลกระทบหลังสถานการณ์คลี่คลาย ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของบุคลากรในหน่วยที่ได้ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพราะ “ความสุขของประชาชน คืองานของเรา”

---------------------------------

กองประชาสัมพันธ์ 
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
16 กันยายน 2565