Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ทดสอบเชื้อเพลิงอากาศยานคาร์บอนต่ำ (Bio-Jet) กับเครื่องยนต์อากาศยานของกองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ ร่วมกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทำการทดสอบเชื้อเพลิงอากาศยานคาร์บอนต่ำ (Bio-Jet) กับเครื่องยนต์อากาศยานของกองทัพอากาศ

พลอากาศเอก สุพิจจารณ์  ธรรมวาทะเสรี ประธานคณะกรรมการพิจารณา ศึกษาความเหมาะสมในการใช้เชื้อเพลิงอากาศยานคาร์บอนต่ำ (Bio-Jet) กับอากาศยานของกองทัพอากาศ และคุณปฏิวัติ  ทิวะศะศิธร์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-โรงกลั่น กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน (RFBG) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมสังเกตการณ์การทดสอบเชื้อเพลิงอากาศยานคาร์บอนต่ำ (Bio-Jet) กับเครื่องยนต์อากาศยานของกองทัพอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 ณ แผนกทดสอบเครื่องยนต์ กองซ่อมเครื่องยนต์ กรมช่างอากาศ  

สำหรับการทดสอบครั้งนี้ เป็นการทดสอบขั้นที่ 3 กับเครื่องยนต์ ALLISON 250-C30 ที่ใช้กับเครื่องบินฝึกแบบที่ 18 ก หรือ Fantrainer 600 นำมาติดตั้งบนแท่นทดสอบเครื่องยนต์ ซึ่งผลการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เชื้อเพลิงอากาศยานคาร์บอนต่ำ (Bio-Jet) สามารถแสดงค่าผ่านทางเครื่องวัดของเครื่องยนต์ ได้ตามค่ามาตรฐานของกรมช่างอากาศ และผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการทดสอบภาคพื้นของ คณะกรรมการฯ และกรมช่างอากาศ เป็นที่เรียบร้อย 

ซึ่งถือเป็นความร่วมมืออันดีในการพัฒนาต่อยอดเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานคาร์บอนต่ำ (Bio-Jet) สำหรับอากาศยานของกองทัพอากาศในอนาคตตลอดจนเป็นการสร้างความร่วมมือในการรักษาสภาวะแวดล้อมโลก


กองประชาสัมพันธ์
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 
15 กันยายน 2565