Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ASEAN Air Forces Education and Training Working Group : AAFET-WG ครั้งที่ 9


คณะทำงานด้านการฝึกศึกษากองทัพอากาศอาเซียน 10 ชาติ จับมือกันเพื่อสันติภาพและความมั่นคงอาเซียน ในเวที ASEAN Air Forces Education and Training Working Group : AAFET-WG ครั้งที่ 9

น.อ.วีรชน นรานุต ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และ น.อ.สุภชัย อุปัญญ์ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านความมั่นคงและกิจการอาเซียน สำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการฝึกศึกษากองทัพอากาศอาเซียน ครั้งที่ 9 (9th ASEAN Air Forces Education and Training Working Group : 9th AAFET-WG) ผ่านระบบ  Video Tele Conference (VTC) เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2565 โดยมีกองทัพอากาศลาวเป็นเจ้าภาพ ภายใต้หัวข้อ “การร่วมมือกันเพื่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน” (Together for Peace and Stability of ASEAN)

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ด้านการฝึกและศึกษาของกองทัพอากาศอาเซียน และเพื่อต่อยอดในการพัฒนาบุคคลากรร่วมกันในอนาคต 

สำหรับประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างเครือข่ายและสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องของระบบการฝึกและศึกษาของแต่ละกองทัพอากาศอาเซียน รวมทั้งช่วยเสริมสร้างเครือข่ายด้านการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันให้เพิ่มขึ้น


กองประชาสัมพันธ์
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
16 กันยายน 2565