Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

กองทัพอากาศ ออกช่วยเหลือพี่น้อง ปชช. ที่ประสบอุทกภัย อ.เสนา จ.อยุธยา

กองทัพอากาศเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมสูง ส่งทหาร เรือท้องแบน และสิ่งของบรรเทาทุกข์เข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

จากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ (ศบภ.ทอ.) ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งประเมินพื้นที่เสี่ยงและวางแผนให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงที โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศ

โดยในห้วงที่ผ่านมาพบว่าในพื้นที่ตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริเวณแม่น้ำน้อย มีระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา และได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนประมาณ 300 ครัวเรือน จำเป็นต้องหนุนพื้นบ้านให้สูงขึ้นและวางกระสอบทรายเพื่อกั้นน้ำ และหากเขื่อนเจ้าพระยามีการปล่อยน้ำเพิ่มมากขึ้น จะทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง ต้องเตรียมพื้นที่รองรับการเคลื่อนย้ายผู้ประสบอุทกภัยไปยังที่ปลอดภัย

จากสถานการณ์ดังกล่าว พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ จึงสั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ จัดกำลังพล อุปกรณ์ สิ่งของบรรเทาทุกข์ และยานพาหนะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วน

โดยในวันนี้ (4 กันยายน 2565) พลอากาศโท ชัยนาท ผลกิจ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพลเรือนทหาร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ นำเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ และ ทหารกองประจำการ ลงพื้นที่ ตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมบรรจุกระสอบทรายจำนวน 3,000 ถุง เพื่อช่วยเหลือชุมชน และโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียง ในการเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัย พร้อมทั้งนำเรือท้องแบน และสิ่งของบรรเทาทุกข์เบื้องต้น เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

ทั้งนี้ กองทัพอากาศ ยังคงติดตามสถานการณ์ อุทกภัยอย่างใกล้ชิด โดยดํารงความพร้อมทั้งด้านกําลังพล เครื่องมือ สิ่งของบรรเทาทุกข์ และอากาศยาน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศอย่างเต็มกําลังความสามารถ โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยเกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันเวลา และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

…………………………….

กองประชาสัมพันธ์
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
4 กันยายน 2565
 ​