Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ไม่มีชื่อ

ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ 56
------------------------------------------------

   วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565) เวลา 14.00 น. พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศรุ่นที่ 56 ประจำปี 2565 ณ ห้องบรรยาย วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยมีนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศที่สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 87 คน ทั้งนี้ได้จัดให้มีการแถลงยุทธศาสตร์กองทัพอากาศฉบับนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศรุ่นที่ 56 และพิธีมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่มีผลงานเอกสารวิจัยดีเด่น จำนวน 1 รางวัล, รางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล, รางวัลนักศึกษาดีเด่น จำนวน 1 รางวัล และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษามิตรประเทศ จำนวน 2 คน
สำหรับรางวัล มีดังนี้
1. รางวัลเอกสารวิจัยดีเด่น เอกสารวิจัยเรื่อง “การพัฒนากิจการอากาศยานไร้คนขับของกองทัพอากาศ” ได้แก่ นาวาอากาศเอก ทรงศักดิ์  ธรรมสาร 

2. รางวัลเอกสารวิจัยชมเชย เอกสารวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแผนรองรับสถานการณ์วิกฤตของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก” ได้แก่  นางสาว ศีลจิต  อินทรพงษ์

3. รางวัลนักศึกษาดีเด่น ได้แก่ นาวาอากาศเอก ทรงศักดิ์  ธรรมสาร

4. เกียรติบัตรนักศึกษามิตรประเทศ จากกองทัพอากาศ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้แก่ นาวาอากาศเอก I Gusti Komang Alit Erbawa 

5. เกียรติบัตรนักศึกษามิตรประเทศ จากกองทัพอากาศ มาเลเซีย ได้แก่ นาวาอากาศโท Mohamad Syagol bin abd Hamid

   วิทยาลัยการทัพอากาศ เป็นสถาบันการศึกษาวิชาชีพทางทหารขั้นสูงของกองทัพอากาศ มีหน้าที่พัฒนากำลังพลผู้ที่เข้ารับการศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกองทัพอากาศ การจัดเสวนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่วิชาการทางด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงของชาติ นับเป็นสิ่งสำคัญที่แสดงออกถึงคุณภาพของผู้เข้ารับการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ

   หลักสูตรการทัพอากาศ เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา มีความพร้อมในการเป็นผู้นำระดับยุทธศาสตร์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถเป็นฝ่ายอำนวยการที่มีประสิทธิภาพในการเตรียมและใช้กำลังกองทัพอากาศรวมถึงสามารถวางแผนการปฏิบัติการร่วมทางทหารในระดับยุทธศาสตร์ และตระหนักถึงบทบาทของกองทัพต่อความมั่นคงของชาติ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงและบทบาทในการป้องกันประเทศ ประเมินยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง รวมทั้งสังเคราะห์แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร, สามารถวิเคราะห์ยุทธศาสตร์สงคราม และทำหน้าที่นายทหารฝ่ายเสนาธิการช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาระดับสูงในการวางแผนใช้กำลังและอำนวยการยุทธ์ร่วมกับเหล่าทัพอื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติชาติ,สามารถประเมินภาวะผู้นำทางทหารระดับยุทธศาสตร์ และสังเคราะห์คุณลักษณะของผู้นำระดับยุทธศาสตร์,สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรหรือกองทัพ โดยการฝึกเขียนเอกสารวิจัย และมีความพร้อมในการศึกษา พัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ ในการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษาต่างเหล่าทัพ การขยายวิสัยทัศน์จากการเยี่ยมชมกิจการ และการศึกษาภูมิประเทศ

----------------------------------------------------------------

กองประชาสัมพันธ์ 
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
8 กันยายน 2565