Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ไม่มีชื่อ

ฉบับที่ 42 /2565 ​       ​                                               วันที่ 24 มิถุนายน 2565

กรมศุลกากรเปิดปฏิบัติการ “ยุทธการกำแพงพระนคร” ปิดเส้นทางลักลอบขนยาเสพติดข้ามแดน

วันนี้ (24 มิถุนายน 2565) กรมศุลกากรเปิดปฏิบัติการ “ยุทธการกำแพงพระนคร” (Narcotics Operation Guardian)” ระหว่างไทยกับมาเลเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร พร้อมสร้างเครือข่าย ทั้งในและต่างประเทศ เป็นการปิดกั้นเส้นทางการลักลอบขนยาเสพติดบริเวณชายแดนไทย ณ ห้องประชุมพระนิกรบดี ด่านศุลกากรสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า จากปัญหาการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทยผ่านช่องทางศุลกากรทั้งทางท่าเรือ สนามบิน รวมถึงแนวชายแดนต่าง ๆ ยังคงปรากฎอย่างต่อเนื่อง กรมศุลกากรในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าส่งออกยาเสพติด อีกทั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติที่ 11/2564 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสกัดกั้น
การลักลอบส่งออกและนำเข้ายาเสพติดผ่านช่องทางศุลกากร ซึ่งมีอธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานอนุกรรมการ 
กรมศุลกากรจึงเร่งรัดดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อสกัดกั้นการลักลอบเคลื่อนย้ายยาเสพติดข้ามชาติให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะตามแนวชายแดนที่ยังคงมีการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในประเทศอย่างต่อเนื่อง สร้างความเสื่อมเสียและเกิดผลกระทบต่อประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้ายาเสพติดอย่างยั่งยืน กรมศุลกากรจึงได้จัดทำโครงการเปิดปฏิบัติการ “ยุทธการกำแพงพระนคร” (Narcotics Operation Guardian) ขึ้น

อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวอีกว่า “ยุทธการกำแพงพระนคร” (Narcotics Operation Guardian) เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อสกัดกั้นยาเสพติด ระหว่างศุลกากรไทย ศุลกากรมาเลเซีย ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ รวมถึงหน่วยงานความมั่นคง ตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเครือข่ายประสานงานระหว่างประเทศ โดยโครงการนี้จะจัดขึ้นในช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายน 2565 สำหรับวันนี้ เป็นการดำเนินโครงการครั้งแรก ระหว่างศุลกากรไทยกับศุลกากรมาเลเซีย และหน่วยงานความมั่นคงไทย-มาเลเซีย ที่ด่านศุลกากรสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยครั้งนี้ได้มอบหมายให้นายถวัลย์  รอดจิตต์ ผู้อำนวยการกองสืบสวนและปราบปราม เป็นผู้แทนของกรมศุลกากร เข้าร่วมประชุมหารือ   สำหรับครั้งต่อไปจะจัดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ด่านศุลกากรมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ภาคกลาง ที่ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และภาคเหนือ ที่ด่านศุลกากรแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยการประสานงานร่วมกับประเทศ สปป. ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ ตามลำดับ

ทั้งนี้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งในและต่างประเทศ จะช่วยสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามแดน เพื่อปกป้องสังคมให้พ้นจากยาเสพติดได้อย่างยั่งยืนต่อไป