Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

“ดร.ธนบวร สิริคุณากรกุล” “เลขาฯสหายแสง” รองประธานสภาฯ กวาดรางวัลหลักสูตรเสนาธิการทหาร สร้างประวัติศาสตร์พลเรือนคนแรกของประเทศไทยคว้ารางวัล 2 โล่ ได้รับการจารึกชื่อบนกำแพงเกียรติยศ

“ดร.ธนบวร สิริคุณากรกุล” “เลขาฯสหายแสง” รองประธานสภาฯ กวาดรางวัลหลักสูตรเสนาธิการทหาร สร้างประวัติศาสตร์พลเรือนคนแรกของประเทศไทยคว้ารางวัล 2 โล่ ได้รับการจารึกชื่อบนกำแพงเกียรติยศ


วันนี้ (17ก.ย.63) ณ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 61 พร้อมทั้งมอบโล่รางวัลเกียรติยศ ให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นในด้านต่างๆ ซึ่งมี 2 รางวัลสำคัญที่น่าสนใจ เพราะนอกจากได้รับโล่รางวัลแล้วยังได้จารึกชื่อบนกำแพงเกียรติยศของวิทยาลัยเสนาธิการทหารอีกด้วย โดยมีรายชื่อดังนี้


1.ดร.ธนบวร สิริคุณากรกุล (ตท.38) ได้รับรางวัลโล่นักศึกษาดีเด่นและโล่เอกสารวิจัยดีเด่น พร้อมจารึกชื่อบนกำแพงเกียรติยศ

2.น.อ.ฉัตรชัย เฉียบแหลม (ตท.38) ได้รับโล่รางวัลผู้มีผลการเรียนดีเด่นในหมวดวิชาผู้นำและการบริหารทางการทหาร

3.พ.อ.อรรคเดช สนลอย ได้รับโล่รางวัลผู้มีผลการเรียนดีเด่นในหมวดวิชายุทธศาสตร์

4.น.อ.กานต์ มงคลบายศรี (ตท.34) ได้รับโล่รางวัลผู้มีผลการเรียนดีเด่นในหมวดวิชาการปฏิบัติการร่วม/ผสม

สำหรับหลักสูตรเสนาธิการทหารนั้น เป็นหลักสูตรหลักสำคัญตามแนวทางรับราชการของข้าราชการทหาร โดยมุ่งเน้นการสร้างนักยุทธศาสตร์ และนักการทหารในการอำนวยการยุทธปฎิบัติการรบร่วม/ผสม ซึ่งในทุกปีนั้นจะเปิดโอกาสให้ข้าราชการพลเรือนเข้าร่วมศึกษาด้วย โดยถือว่าเป็นอีกหลักสูตรที่มีกระบวนการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอย่างเคร่งครัด


สำหรับรุ่นที่ 61 นั้น นักศึกษาที่อาวุโสน้อยที่สุดมี 2 นาย ซึ่งจบโรงเรียนเตรียมทหารรุ่น 38 คือ น.อ.ฉัตรชัย เฉียบแหลม และ ดร.ธนบวร สิริคุณากรกุล ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฏร (ท่านศุภชัย โพธิ์สุ) 

นับเป็นข้าราชการพลเรือนคนแรกที่ได้รับ 2 รางวัลสำคัญ คือ โล่รางวัลนักศึกษาดีเด่น และโล่รางวัลเอกสารวิจัยดีเด่น พร้อมจารึกชื่อบนกำแพงเกียรติยศ แถมท้ายด้วยประกาศนียบัตรคะแนนดีเยี่ยม ในหมวดวิชาผู้นำและการบริหารทางการทหารและหมวดวิชายุทธศาสตร์ รวม 2 โล่รางวัล และ 3 ใบประกาศนียบัตร


สำหรับ ดร.ธนบวร สิริคุณากรกุล เป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ที่ได้รับความไว้วางใจจาก ท่านรองประธานฯศุภชัย โพธิ์สุ (ครูแก้ว หรือสหายแสง) ให้ทำภารกิจสำคัญหลายอย่าง อีกทั้งยังเป็นอาจารย์ด้านการเจรจาต่อรองทางธุรกิจและการบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ให้กับมหาวิทยาลัยชื่อดังของเมืองไทยอีกหลายแห่ง