Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

นายพิชิตชัย​ รับมอบเข็มกิตติคุณและประกาศนียบัตรสถาบันพระปกเกล้า

นายพิชิตชัย​ รับมอบเข็มกิตติคุณและประกาศนียบัตรสถาบันพระปกเกล้า 


วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 
ณ ห้องวายุภักษ์ 5 - 7 ชั้น 5 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ซึ่งทางนายพิชิตชัย​ รัชตามพร  เลขานุการประจำกรรมธิการ​ เข้ารับเข็มกิตติคุณ​ และประกาศนียบัตรสถาบันพระปกเกล้าหลักสูตร​หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภา


โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา  ในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีมอบเข็มกิตติคุณและประกาศนียบัตรสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้สำเร็จการอบรม หลักสูตรต่าง ๆในครั้งนี้

ในโอกาสนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า 

กล่าวแสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับเข็มกิตติคุณ และผู้สำเร็จการศึกษาของสถาบันพระปกเกล้า 

ว่า "รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบเข็มกิตติคุณสถาบัน

พระปกเกล้าให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสถาบันพระปกเกล้า และขอแสดงความยินดีและ

ขอชื่นชมทุกท่านที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรสถาบันที่มีมาตรฐานทางการศึกษา อันเป็นที่ยอมรับ 

ขอชื่นชมทุกท่านด้วยใจจริง ความสำเร็จในวันนี้ เป็นผลมาจากความมุ่งมั่นทุ่มเท ให้กับสถาบัน

พระปกเกล้า และการศึกษาอบรมในหลักสูตรของสถาบัน ซึ่งนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง 

ที่แม้จะมีที่มาแตกต่างกัน ทั้งจากภาคราชการ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ หรือภาคประชาสังคม 

แต่มีสิ่งที่เหมือนกันคือ ทุกคนจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาการทางการเมือง และธำรงรักษา

ไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนั้น จึงถือ

เป็นหน้าที่และเป็นภารกิจอันสำคัญที่ทุกท่านจะได้นำความรู้ที่ได้รับ ทั้งจากภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ จากการศึกษาอบรม ไปใช้ในกิจการงานของท่าน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ความรู้จะเป็นประโยชน์ได้ดีนั้นต่อเมื่ออยู่กับผู้ที่มีคุณธรรม 

สำนึกรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ มีความเป็นสุจริตชน ในทางตรงกันข้าม หากนำความรู้  

ไปใช้ในทางทุจริตแล้ว อาจจะทำให้เกิดความเสียหาย ทั้งต่อสังคมและประเทศชาติได้ ทั้งหมดนี้

จะอยู่ที่ภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ สิ่งสำคัญคือ การนำความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ต่อประเทศชาติ และขอเป็นกำลังใจและสนับสนุนให้ทุกคนได้ใช้ความรู้จากการศึกษา มาใช้ปฏิบัติ

ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป"