Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 พรรคพัฒนาชาติ

วันอังคารที่ 22 กันยายน  พ.ศ.2563 เวลา 11.00 น. 
ณ ศาลากลางหมู่บ้าน เลขที่  41 หมู่ที่ 13  ตำบลอาจสามารถ  อำเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด พรรคพัฒนาชาติ ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี พรรคพัฒนาชาติ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายชนาธิป ตามสมัย หัวหน้าพรรค นายพงศ์ศักร์ ฉันทสิริสวัสดิ์ เลขาธิการพรรค นายรามเมศร์ ปาตัด โฆษกพรรค และน.ส.สุพัตรา พันธุวงศ์ ว่าที่รองหัวหน้าพรรค เข้าร่วมประชุม พร้อมกับสมาชิกพรรคสองร้อยกว่าคนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว  โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญอาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงชื่อพรรคเป็นชื่อ พรรคพัฒนาชาติเจริญ ชื่อย่อภาษาไทย
“ พนชจ ” ชื่อภาษาอังกฤษว่า “ National Development and Advancement Party ” ชื่อย่อภาษาอังกฤษ “ NDAP ” 
การเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการบริหารพรรค 
การเพิ่มนโยบายพรรค ด้านเศรษฐกิจ ลดภาษี vat สินค้าอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นพื้นฐาน จาก 7 เปอร์เซ็นต์ เหลือ 5 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ เมื่อดีแล้วจึงปรับขึ้น เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน กองทุนเงินกู้ไมโครไฟแนนซ์สำหรับธุรกิจขนาดจิ๋ว พ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยและอาชีพอิสระ เพิ่มนโยบายด้านการพัฒนาสังคม ผลักดันเพิ่มเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ คนตกงาน เป็น 3,000 บาท เพื่อการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น การยกเลิกหนี้กองทุนกยศ.ให้เรียนฟรีถึงปริญญาตรีของเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน เพิ่มเงินกองทุนหมู่บ้านเป็น 5 ล้านบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เหล่านี้เป็นต้น เรื่องการให้ความเห็นชอบรายงานการเงินประจำปีของพรรคเรื่องการจัดทำแผนหรือโครงการที่จะดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองในรอบปี 2563 ตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 23 และจัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพัฒนาชาติเจริญ 14 ด้าน
1. ด้านเศรษฐกิจ การคลัง การพาณิชย์ อุตสาหกรรม การค้าระหว่างประเทศ
2. ด้านกิจการสังคม เด็ก สตรี คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มชาติพันธุ์คนชายขอบ
3. ด้านการศึกษา วิจัยพัฒนาและเทคโนโลยี
4. การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
5. ด้านสาธารณสุข และ อสม.
6. ด้านการปกครองและพัฒนาส่วนท้องถิ่น ท้องที่ ภูมิภาค
7. ด้านการยุติธรรม การกฎหมาย และการตำรวจ
8. ด้านกลาโหม และความมั่นคง
9. ด้านการเกษตร และสหกรณ์
10. ด้านการคมนาคม
11. ด้านแรงงาน สวัสดิการ 12. การพัฒนาอาชีพด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
13 ด้านพลังงานและพลังงานทางเลือก
14. ด้านการท่องเที่ยว และการกีฬา เป็นต้น

# พรรคพัฒนาชาติเจริญ
อ็อด อินทรีย์ รายงาน

Sponsor 
น้ำปลาร้า มีนัวร์  Me.Nour
น้ำปลาร้า สูตรไม่ง้อเครื่องปรุง
นัวร์ทุกคำ ใครทำก็อร่อย