Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

มูลนิธิรักษ์ไทย จับมือสถานทูตเนเธอร์แลนด์ จัดเสวนายุติเอดส์ใน 10 ปี เนื่องในวันเอดส์โลก

ประเทศไทยนับเป็นประเทศหนึ่งที่มีศักยภาพเข้มแข็งด้านสาธารณสุข หนึ่งในตัวอย่างที่ดีนั้น คือ ประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ประเทศไทยมีการกำหนดยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ.2560-2573 มุ่งเน้นเป้าหมายสำคัญ 3 ประการ คือ การไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ การไม่มีผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ และที่สำคัญคือการไม่ตีตราและและเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี ประเทศไทยจึงมีความพยายามมี่จะสร้างความร่วมมือเพื่อให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม สื่อมวลชน ตลอดจนประชาชนเพื่อให้สามารถยุติเอดส์ในอีก 10 


เนื่องในวันเอดส์โลก มูลนิธิรักษ์ไทยร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ และโดยการสนับสนุนด้านงบประมาณจากกองทุนโลก ภายใต้โครงการ Stop TB and AIDS through RTTR 2018-2020 ("STAR-2") จัดการเสวนาหัวข้อ 'ประเทศไทยจะสามารถยุติเอดส์ได้อย่างไรในอีก 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2573)' โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาจากทุกภาคส่วน ได้แก่ นายแพทย์รัฐพล เตรียมวิชานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) คุณพร้อมบุญพานิชภักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิรักษ์ไทย สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ ปฐมพร ทรัพย์ไพฑูรย์ คนรุ่นใหม่วัยทำงานและนักข่าวอิสระ ซึ่งทุกท่านได้ให้มุมมองต่อเรื่องนี้ได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งเป็นความหวังที่จะสามารถยุติเอดส์ได้ในอนาคตอันใกล้