Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

อาจารย์ไชยวัฒน์ จวงทอง รับรางวัล ครุฑปรมศวร ประจำปี 2563 สาขาผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ

ขอแสดงความยินดี กับท่านอาจารย์ไชยวัฒน์ จวงทอง ที่รับรางวัล ครุฑปรมศวร ประจำปี 2563 สาขาผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ภาคตะวันออกประเทศไทย โดยที่ตลอดระยะเวลาที่ทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองผืนแผ่นดินไทยอันเป็นที่รักและหวงแหนมีดังนี้ได้มีผลงานดังนี้

1.ด้านการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยความทุ่มเททั้งชีวิตและจิตใจ ในการทำหน้าที่ เพื่อชาติบ้านเมืองแผ่นดินพุทธบูชา ที่บรรพบุรุษได้เอาเลือดเนื้อทาแผ่นดินไว้ 
2.ด้านการบูรณการช่วยเหลือสังคม ทำหน้าที่เป็นวิศวกรเครื่องกล ได้ทุ่มเทเสียสละทั้งชีวิตและจิตใจเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นกรรมการควบคุมงาน และกรรมการตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF และปุ๋ยอินทรีย์ ณ.อบต. แก่งหางแมว จันทบุรี โดยที่โครงการนี้เป็นโครงการต้นแบบเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศไทย ให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป
3.ด้านการวิจัยได้นำผลงานที่ทำโครงการก่อสร้างระบบการจัดการการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ นำไปประชุมวิชาการเผยแพร่ต่อสาธารณ อันเป็นประโยชน์ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
4.ด้านจิตวิทยามวลชนและสังคม ได้อบรมเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรี และได้แต่งเพลง รำไพสายใยแก่ง เพื่อให้พี่น้องชาวอำเภอแก่งหางแมว กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รักใคร่สามัคคีกัน นำไปสู่การพัฒนาแผ่นดินพุทธบูชา
5.ลงพื้นที่จริงพบปะพี่น้องประชาชนชาวอำเภอแก่งหางแมว เพื่อแก้ไขข้อพิพาท การทำสัญญาเช่าที่ดิน ระหว่าง อบต. แก่งหางแมว ชาวบ้านกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กรณีสัญญาเช่าครบ 30 ปี มีความจำเป็นต้องทำสัญญาเช่าใหม่ต่อไปการเจรจาดังกล่าว สำเร็จลุล่วงด้วยดีขอบพระคุณที่พี่น้องชาวอำเภอแก่งหางแมวเข้าใจ และเชื่อมั่นอาจารย์ไชยวัฒน์ จวงทอง

6.ด้านคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้ทั้งศาสตร์วิศวกรรม และพุทธศาสตร์ ชี้แนะสอนนักศึกษาอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทุกครั้งก่อนเลิกเรียนจะให้นักศึกษาสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตา และหากมีเวลาจะนำนักศึกษาไปกวาดลานวัดเพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมมีจิตสาธารณ 
7.ด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้นำพานักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ลงพื้นที่จริงศึกษาดูงาน โครงการก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเชื้อเพลิง (RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะด้านวิศวกรรม และก่อเกิดแรงบันดาลใจต่อวิชาชีพที่ศึกษาเล่าเรียน นำไปสู่การพัฒนาชาติบ้านเมืองเมื่อสำเร็จการศึกษาวันข้างหน้า ทุกสิ่งอย่างนั้นท่านอาจารย์ไชยวัฒน์ จวงทอง ได้ทุ่มเททั้งชีวิตและจิตใจ เพื่อชาติบ้านเมืองด้วยความจริงใจ