Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ไม่มีชื่อ

รมว.สุชาติ มอบ “เลขาสุเทพ” เปิดประชุมวิชาการประกันสังคม 5 ภาค ครั้งที่ 4 ที่จังหวัดอุดรธานี มอบนโยบายมุ่งพัฒนาและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงาน 

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการจัดงานประชุมวิชาการประกันสังคม 5 ภาค ประจำปี 2565 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) Modernizing SSO 2022 : ก้าวสู่ระบบประกันสังคมที่ทันสมัย พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายการพัฒนา และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ ของผู้ใช้แรงงาน” โดยมี นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ ณ โรงแรม เซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี 

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจ จนเห็นผล ถึงแม้มีวิกฤตต่างๆ เพราะขณะนี้สัญญาณเศรษฐกิจในประเทศที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ โดยเฉพาะในภูมิภาค สะท้อนถึงประสิทธิภาพของมาตรการของรัฐบาลที่แก้ไขปัญหา ได้ตรงจุดและครอบคลุม ประกอบกับรัฐบาล ได้ดำเนินมาตรการส่งเสริมการจ้างงาน ส่งผลดีให้พื้นที่เศรษฐกิจ และการมีงานทำของกำลังแรงงานในปัจจุบันปรับตัวดีขึ้น ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญในการมุ่งดูแลแรงงานในระบบประกันสังคมทุกคนให้ได้รับความคุ้มครองและการประกันสังคม ที่เท่าเทียมกัน พร้อมยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงาน โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์แก่แรงงาน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เช่นที่ผ่านมา กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมเป็นกลไกสำคัญของรัฐบาลในการช่วยเหลือนายจ้าง และผู้ประกันตน ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น การตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ในสถานประกอบการ โครงการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ประกันตน โครงการ Factory Sandbox โครงการ ม.33 เรารักกัน โครงการเยียวยานายจ้าง และผู้ประกันตนในพื้นที่เข้มงวดสูงสุด 29 จังหวัด โครงการเยียวยาผู้ประกันตน กิจการสถานบันเทิง โดยสถานการณ์ปัจจุบันโควิด-19 ได้คลี่คลายลง รัฐบาลมีนโยบายผ่อนคลายมาตรการ และเปิดประเทศ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางคึกคักเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น มาตรการภาครัฐช่วยพยุงการใช้จ่ายและการจ้างงานให้อยู่ในเกณฑ์ดี โดยทิศทางของธุรกิจท่องเที่ยว และบริการร้านค้า ร้านอาหาร ที่พัก ในจังหวัดอุดรธานี และทุกจังหวัดแรงงานในภาคอีสาน ขณะที่ความต้องการแรงงานในพื้นที่ก็เพิ่มขึ้นด้วย ตรงนี้สะท้อนให้เห็นว่าตลาดแรงงานต้องการแรงงานอย่างต่อเนื่องและพื้นที่เศรษฐกิจอื่นๆ ด้วย ในวันนี้ ผมได้มีโอกาสเป็นประธานการประชุมวิชาการประกันสังคม ครั้งที่ 4 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจความสำคัญของงานประกันสังคมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการพัฒนางานประกันสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การขยายผลด้านสิทธิประโยชน์ ให้มีความยั่งยืน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนให้ได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป 

ด้าน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวถึงการจัดงานประชุมวิชาการประกันสังคมในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมงาน 500 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ กระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคม คณะกรรมการประกันสังคม ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ผู้ประกันตน ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ภายในงานยังมีการเสวนา เรื่อง บทบาทกระทรวงแรงงานในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานให้มั่นคง โดยผู้บริหารระดับสูง กระทรวงแรงงาน การเสวนาเรื่อง Modernizing SSO 2022 ก้าวสู่ระบบประกันสังคมที่ทันสมัย โดยผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ผู้แทนจากฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้าง การจัดนิทรรศการทางวิชาการ เช่น การดำเนินงานให้ความช่วยเหลือโควิด-19 ที่ผ่านมา พร้อมแนวทางที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคตและข้อมูลเกี่ยวกับความท้าทายจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการให้บริการ ยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อผู้ใช้แรงงานในทุกภาคส่วน พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและการบริการในทุกๆ จังหวัด ผมในฐานะเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ขอยืนยันความมุ่มมั่นที่จะให้การคุ้มครองทางสังคมและสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ผู้ประกันตนทุกคน สอดคล้องกับนโยบายของ ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ให้การดูแลผู้ใช้แรงงานอย่างเท่าเทียมโดย “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” นายบุญสงค์ กล่าวท้ายสุด