Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

"เสมา1" ชื่นชมอาชีวะผลงานดี จับมือเครือข่าย เปิดศูนย์ความปลอดภัย ความรุนแรงลดลงชัดเจน ...

"รมว.ศธ. ชื่นชมอาชีวะผลงานดี 
จับมือเครือข่าย เปิดศูนย์ความปลอดภัย ความรุนแรงลดลงชัดเจน" 

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 
ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ศป.สอศ.) ตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ให้ความสำคัญเร่งด่วนในด้านความปลอดภัยของผู้เรียน โดยกำหนดเป็นนโยบาย ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย  และได้ประกาศจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ 
ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการที่มีสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย เพื่อให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้อง คุ้มครอง ความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ รวมถึงการเสริมสร้างทักษะให้ผู้เรียน มีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่างๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม ภายใต้หลัก 3 ป “ป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม” 
เพื่อเป้าหมายของการจัดการศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา กล่าวว่าตนได้ประกาศจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ตามนโยบายเร่งด่วนของนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้มอบหมายให้นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ประธานกรรมการอาชีวศึกษากรุงเทพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ศป.สอศ.) และมีนายเศรษฐศิษฎ์ ณุวงค์ศรี เป็นที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยและภาพลักษณ์อาชีวศึกษามาช่วยขับเคลื่อนพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนนี้ มีคณะกรรมการ ภาคีเครือข่ายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานมีทั้งภาครัฐภาคเอกชน ช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายนี้ทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัดและระดับสถานศึกษา เพื่อเร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา อันนำไปสู่ “สถานศึกษาแห่งความสุข” ภายใต้นโยบายเสริมสร้างอาชีวศึกษาปลอดภัย ภารกิจของศูนย์ฯที่ต้องเร่งดำเนินการ คือ     
  1) จัดตั้งและขับเคลื่อนดำเนินงานศูนย์ความปลอดภัย (OVEC Safety Center) ระดับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด และระดับสถานศึกษา
2) พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่เข้มข้นและมีประสิทธิภาพ
  3) สร้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาให้เป็น “สถานศึกษาแห่งความสุข”
  4) สร้างความร่วมมือกับสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อสร้าง “1 วิทยาลัย 
1 ครูอนามัย กระทรวงสาธารณสุข”
  5) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมแสดงผลงานด้านวิชาชีพของผู้เรียนอาชีวศึกษา เพื่อกลไกหลักในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
  6) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ และ
พหุปัญญาที่หลากหลาย รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมให้กับผู้เรียน
  7) ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ และการใช้นวัตกรรมอาชีวศึกษา เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศ

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ กล่าวเพิ่มเติมว่า 
ศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ศป.สอศ.) นี้ ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ มีโครงสร้างภายใน 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศด้านความปลอดภัย กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมความปลอดภัย และกลุ่มติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัย ดำเนินการในขอบข่ายให้สถานศึกษามีความปลอดภัยจากภัย 4 กลุ่ม ได้แก่ 
  1) ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรง เช่น การทะเลาะวิวาท การล่วงละเมิดทางเพศ 
  2) ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ เช่น ภัยธรรมชาติ ภัยจากยานพาหนะ
  3) ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ เช่น การถูกปล่อยปละ ละเลย ทอดทิ้ง
  4) ภัยที่เกิดจากผลกระทำทางสุขภาวะทางกายและจิตใจ เช่น ยาเสพติด ภาวะจิตเวช

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความปลอดภัย นำไปสู่ความสุข ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เด็กทุกคนต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถเติบโตในสิ่งแวดล้อมอย่างปลอดภัยและเสมอภาคกัน

ด้านว่าที่ร้อยตรี ธนุ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า นางสาวตรีนุช เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณทุกฝ่าย และชื่นชมผลงานอย่างมากซึ่งหลังจากมีการตั้งศูนย์ความปลอดภัยนี้ขึ้นแล้วได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  (สตช.) กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ภาคีเครือข่ายต่างๆได้เข้ามาบูรณาการทำงานร่วมกันกับทางศูนย์ความปลอดภัย และสถานศึกษาอย่างจริงจังต่อเนื่องจนทำให้สถิติแนวโน้มความรุนแรงเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน ตนหวังและเชื่อมั่นว่าปัญหาความรุนแรงในอาชีวะที่ยืดเยื้อมายาวนาน มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์อาชีวะและความเชื่อมั่นในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน จะได้รับการแก้ไขสำเร็จต่อไป